Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

I vedtægterne står der videre

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september. Indvarsling skal ske mindst 8 uger før mødets afholdelse ved meddelelse i medlemsbladet eller ved brev/mail til hvert enkelt medlem.

Stk. 3. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med bestyrelsens beretning, foreningens årsregnskab og eventuelle indkomne forslag udsendes til samtlige medlemmer eller gøres tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Dagsordenen for ordinære generalforsamlinger skal mindst indeholde følgende punkter

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Bestyrelsens visioner og aktivitetsplan for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af formand (i lige år).
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af statsautoriseret revisor.
10. Valg af en parlamentarisk revisor.
11. Eventuelt.

Stk. 5. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert fremmødt medlem kan højest besidde 5 fuldmagter. Eventuelle fuldmagter skal afleveres til dirigenten, inden valget/afstemningen påbegyndes.

Stk. 6. Afstemning sker ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis dirigenten eller 10 pct. af de stemmeberettigede ønsker det.

 Stk. 7. Kun aktive medlemmer er stemmeberettigede.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen på eget initiativ eller når mindst 50 medlemmer af foreningen stiller krav herom med angivelse af motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter sekretariatets modtagelse af begæringen og indkaldes med mindst 1 uges varsel.​

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk