Nystartet som selvstændig

​​Når du starter som selvstændig, skal du være opmærksom på, at der er nogle områder, hvor du ikke har de samme muligheder og rettigheder som en lønmodtager, idet de ansættelsesretlige love som for eksempel funktionærloven, ferieloven og arbejdsmiljøloven samt regler vedrørende kompensation fra Lønmodtagernes Garantifond ved konkurs ikke gælder for selvstændige.

Nedenfor finder du en liste over punkter, som du bl.a. skal være opmærksom på i forbindelse med opstart:


Arbejdsløshed
Som selvstændig har du også mulighed for at sikre dig i tilfælde af arbejdsløshed. Du kan blive optaget som selvstændigt medlem i FTF-a. Du kan også vælge en A-kasse specielt for selvstændige, fx ASE en A-kasse for selvstændige erhvervsdrivende. Dagpengereglerne gælder uanset hvilken A-kasse, du vælger.

Dagpengeret:
Forudsætningen for at få dagpenge er, at du skal have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 52 uger inden for de sidste 3 år, hvilket svarer til mere end 30 timer om ugen. Desuden skal du helt være ophørt med virksomheden og stå til rådighed for andet lønnet arbejde.

Dagpengesatsen beregnes i forhold til indtægten i de 2 bedste hele regnskabsår, der er afsluttet de seneste 5 år.

Der er en karenstid på 3 uger efter dokumenteret ophør af virksomheden, før du kan få dagpenge.

Sygedriftstabsforsikring:
Du har også mulighed for at tegne en sygedriftstabsforsikring hos nogle forsikringsselskaber. Forsikringen dækker din virksomheds driftstab, hvis du bliver syg. Perioden for dækning kan varierer men et eksempel kunne være fra 3 uger efter 1. sygedag og indtil 52 uger.

Forsikring mod uarbejdsdygtighed:
Nogle pensions- og forsikringsselskaber udbyder en forsikring, hvis du mister en del eller hele din arbejdsevne. Forsikringerne er som hovedregel ret dyre, men afhængigt af din situation, kan det måske betale sig at undersøge de forskellige muligheder.

Helbredsforsikring:
Som selvstændig er det ofte dyrt for dig at være sygemeldt i lang tid, fx hvis du skal vente på behandling eller operation inden for det offentlige sundhedssystem. Når du er medlem af DSL kan du benytte den aftale om helbredsforsikring, som DSL har indgået med PFA. Med den får du blandt andet mulighed for at blive behandlet hurtigt på privathospitaler, -klinikker eller hos en speciallæge. Du kan læse mere om PFA Helbredssikring her på hjemmesiden.

Arbejdsskadeforsikring
Hvis du ansætter personale, skal du være opmærksom på, at du er forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring i et godkendt forsikringsselskab.

Barsel
Som selvstændig erhvervsdrivende vil du under barsel eller adoption kunne modtage dagpenge fra kommunen.

Det er en betingelse for at få ret til dagpenge, at du inden for de sidste 12 måneder har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang (mindst 18½ time ugentligt) i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for fraværsperioden.

Læs mere på borger.dk.

Erstatningsansvar
Som selvstændig erhvervsdrivende kan du pådrage dig et erstatningsansvar i forbindelse med de opgaver, du udfører for andre. Du har mulighed for at tegne en erhvervsansvarsforsikring, som kan dække rådgivningsfejl eller fejl ved arbejdets udførelse. Du bør læse betingelserne grundigt, idet de kan varierer fra selskab til selskab, således at du får lige præcist den forsikring, du har brug for.

Honorar
Det kan være svært at sætte pris på dine ydelser som selvstændig. Det du skal tage højde for er, at dine rettigheder som lønmodtager ikke følger med og det skal du kompenseres for i din timepris. Det drejer sig bl.a. om:

  • Løn under ferie
  • Løn under sygdom
  • Løn under barsel
  • Løn under og betalt efteruddannelse
  • Indbetaling til pension
  • Computer, telefon, printer osv.

Herudover skal du betale erhvervsansvarsforsikring, markedsføring, transport, eget kontorhold o.a.

Derfor skal din timepris sættes herefter. I DSLs lønstatistik , kan du se hvor meget du ville tjene som lønmodtager enten ud fra anciennitet, ansættelsesområde eller stillingsbetegnelse. Beregn din timeløn og gang den med 2, så har du et udgangspunkt.

Iværksætterkursus
Vær opmærksom på, at nogle kommuner udbyder iværksætterkurser, hvor du bliver introduceret til vigtige emner i forhold til at starte og drive virksomhed. Samtidig møder du andre iværksættere, som du kan netværke og dele erfaringer med. Københavns Erhvervshus tilbyder fx både kurser og workshops, som er gratis.

Kunders manglende betaling
Som selvstændig vil du på et eller andet tidspunkt sandsynligvis blive udsat for, at en af dine kunder ikke betaler den fremsendte regning.

Inddrivelse af tilgodehavende:
Hvis kunden ikke betaler og du sender en rykker, kan du opkræve et rykkergebyr på højst 100 kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse. Du må max. Sende 3 rykkerskrivelser med 10 dages mellemrum. Hvis kunden stadigvæk ikke har betalt, og du vil sende sagen til inkasso, er du forpligtet til at oplyse kunden herom i rykkerskrivelsen. Er kravet under 50.000 kr. har du mulighed for selv at indgive kravet til fogedretten se domstol.dk hvor du både finder blanketter og vejledning.

Du har ret til at opkræve morarente af det skyldige beløb fra 30 dage efter, at kunden skulle have betalt regningen ifølge fristdatoen på fakturaen. Renten fastsættes til en årlig rente, der svarer til den af Nationalbanken officielle udlånsrente med et tillæg på 7 pct. Udlånsrenten fastsættes henholdsvis den 1. januar og den 1. juli se mere på nationalbanken.dk .

Reglerne om rykkerskrivelser og renter er fastsat i Renteloven, som du finder på retsinfo.dk .

Lønmodtagernes Garantifond
Når du arbejder som selvstændig, får du ikke dine tab dækket gennem Lønmodtagernes Garantifond, hvis opgavestiller går konkurs. Du bliver ligestillet med de øvrige kreditorer.
Du kan læse mere om Lønmodtagernes Garantifond.

Markedsføring
Når du starter en ny virksomhed kan markedsføring være nødvendigt for at udbrede kendskabet til din ekspertise. Du kan annoncere i telefonbøger, aviser, på egen hjemmeside osv.  Ligeledes kan du sende annoncer ud pr. post.
Derimod må du ikke sende e-mails, fax eller anden elektronisk kommunikation, med reklame og tilbud om at afsætte varer eller tjenesteydelser, medmindre modtageren har anmodet om det.
Hvis du fra forbrugeren har modtaget den elektroniske adresse, må du gerne markedsføre dine produkter eller ydelser over for vedkommende. Men forbrugeren skal have mulighed for at afvise, både når forbrugeren oplyser dig adressen og ved eventuelle fremtidige henvendelser. Afvisningen skal kunne ske let og uden udgifter for forbrugeren. Reglerne herom finder du i Markedsføringsloven § 10 på retsinfo.dk

Moms
Når du sælger dine ydelser som selvstændig, skal du være opmærksom på, at mange tjenesteydelser er belagt med moms. Visse ydelser er ikke momspligtige som for eksempel undervisning. Du finder information om, hvorvidt den ydelse du udbyder er momsbelagt hos SKAT.

Hvis din årlige indtjening er lavere end 50.000 kr. er du ikke momspligtig.

Overstiger din årlige indtjening 50.000 kr. årligt for momsbelagte ydelser, bliver du momspligtig og skal momsregistreres hos SKAT.

Du skal opkræve moms hver gang, du sælger en ydelse. Til gengæld kan du som hovedregel fratække den moms du selv betaler, når du køber ind til din virksomhed.

Opsigelsesvarsel
Som lønmodtager og omfattet af funktionærloven har du rettigheder til et lovpligtigt opsigelsesvarsel. Som selvstændig skal du sørge for, at det indgår i den samarbejdsaftale der indgås mellem dig og opgavestilleren. Tænk på hvilke ressourcer du har brugt og evt. aftale med leverandører i forhold til hvor langt et opsigelsesvarsel, der skal foreligge. Desto kortere varsel samarbejdsaftalen kan opsiges med desto vigtigere er det med intervalafregninger.

Registrering og navn
Din virksomhed skal registreres i CVR (det centrale virksomheds register), hvor du får et CVR nummer. Du finder tilmeldingsblanketter på virk.dk eller cvr.dk .

Hvis din virksomhed er et selskab, skal det registreres hos Erhvervsstyrelsen. Du finder oplysninger herom på ovennævnte link.

Ligeledes kan du her undersøge, hvorvidt det navn, du har tænkt dig at give virksomheden, allerede er i brug.

Sygdom
Driver du selvstændig virksomhed, uden at være ansat om lønmodtager i din virksomhed (fx i et A/S eller ApS) med ret til løn under sygdom, har du mulighed for at sikre dig sygedagpenge.

Dagpenge:
Som selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte kan du få refusion ved egen sygdom efter 2 uger. Du skal være opmærksom på, at sygdom skal indberettes til Nemrefusion på virk.dk, hvor du ligeledes søger om refusion. Det er en forudsætning for at få sygedagpenge, at du inden for de sidste 12 måneder har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 måneder, hvoraf den sidste måned forud for sygdommen.
Du skal bo og være skattepligtig i Danmark.
Du kan læse mere om beregning af sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende i bekendtgørelse om sygedagpenge på retsinfo.dk

Sygedagpengeforsikring:
Du kan tegne en frivillig forsikring, således at du kan få sygedagpenge allerede fra den 1. eller 3. sygedag. Hvis du vælger at få sygedagpenge fra den 1. sygedag er præmien forhøjet.

Hvis du bliver syg og har tegnet forsikringen, skal anmeldelse af sygdommen ske til sygedagpengekontoret i din bopælskommune senest en uge fra 1. eller 3. sygedag.

Forsikringen tegnes ved henvendelse til Statens Administration. Ønsker du oplysninger om udbetaling eller beregning af sygedagpenge, skal du henvende dig til sygedagpengekontoret i din bopælskommune.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk