Konflikt ABC

Hurtig viden om vilkårene ved en overenskomstkonflikt

​Har du mere specifikke spørgsmål, skal du kontakte din tillidsrepræsentant. Du er også velkommen til at ringe til  sekretariatet.

Afspadsering
Påbegyndt afspadsering afbrydes, når konflikten går i gang. Afspadsering, som er aftalt, men ikke påbegyndt, kan ikke påbegyndes, mens konflikten løber.

I stedet for skal du efter konfliktens ophør aftale med din ledelse, hvornår afspadseringen kan foregå.

ATP og arbejdsmarkedsbidrag
Der indbetales ikke bidrag til ATP og arbejdsmarkedsbidrag af den konfliktstøtte, du får under konflikten.

Se også konfliktstøtte

Barns sygdom
Retten til fravær med løn under barns sygdom gælder ikke under konflikten, men du vil stadig være omfattet af konfliktstøtten.

Barsel og forældreorlov
Retten til løn under barselsorlov og forældreorlov ophører under konflikten, også selv om du allerede har påbegyndt din barselsorlov.

Men du har ret til at få udbetalt barselsdagpenge fra 4 uger før fødslen. Ret henvendelse til Udbetaling Danmark.

Du har desuden ret til supplerende konfliktunderstøttelse svarende til de perioder, der er fastsat i din overenskomst, hvor du skulle have løn under barsels-forældreorlov.

Beskæftigelse 
Du må ikke under en konflikt påtage dig beskæftigelse, der er omfattet af konflikten. Men hvis du har en bibeskæftigelse uden for det konfliktramte område, fx på det private arbejdsmarked, må du gerne fortsætte med denne bibeskæftigelse.

Chefer i ledende stillinger
Ansatte i lønramme 36 og højere er undtaget fra konflikt.

Under konflikten skal cheferne blive tilbage på arbejdspladsen og kan løse de nødvendige opgaver.

Efterløn
Der kan udstedes efterlønsbevis under en konflikt. Du kan derfor godt gå på fleksibel efterløn, selv om du er omfattet af en konflikt.
Hvis du har valgt at kombinere din efterløn med arbejde, vil du blive omfattet af konflikten, hvis din beskæftigelse er det. Det gælder kun det antal timer, der skulle have været arbejdet under konflikten.

Ferie
Hvis du har påbegyndt ferie inden og senest samtidig med konfliktens begyndelse, kan du afholde ferie som planlagt, og der udbetales løn som sædvanligt. Hvis ferien derimod er planlagt til at begynde efter konfliktens begyndelse kan du ikke holde denne ferie.

I stedet skal du efter konfliktens ophør aftale med din ledelse, hvornår ferien kan afholdes.

Fleksjob og løntilskud
Er du ansat I fleksjobordning eller med løntilskud, er du omfattet af konflikten ligesom alle andre. Det gælder dog ikke, hvis du er i virksomhedspraktik, som ikke er overenskomstdækket.

Forligsinstitutionen
Går forhandlingerne i hårdknude, skal Forligsinstitutionen forsøge at mægle mellem parterne. Forligsinstitutionen har til opgave at hjælpe parterne med at opnå enighed. Forligsinstitutionen har mulighed for at udsætte en varslet konflikt i 2 gange 14 dage. Konfliktvarslet skal sendes til modparten 4 uger i forvejen.

Der kan altså gå op til 8 uger fra første konfliktvarsel er afsendt og indtil konflikten kan gå i gang.

Hvornår begynder konflikten
De nuværende overenskomster udløber 1. april, men en eventuel konflikt kan tidligst begynde den 4. april pga. påsken.

Konfliktramt arbejde
Hvis der ikke er varslet konflikt på din arbejdsplads, har du ikke pligt til at udføre arbejde, der er omfattet af konflikten (konfliktramt arbejde).

En sådan vægring betragtes ikke som uberettiget arbejdsnedlæggelse. Du må dog ikke udnytte situationen til at nægte at udføre dit ”normale” arbejde. Grænsen mellem “normalt” arbejde og konfliktramt arbejde kan være vanskelig at trække. Hvis der er uenighed om, hvad der er konfliktramt arbejde skal du kontakte DSL.

Konfliktstøtte
Ingen ønsker en konflikt, men skulle de afsendte strejke- hhv. lockoutvarsler på det offentlige område blive til virkelighed, så sker der noget med din løn.

DSLs bestyrelse har derfor på sit møde torsdag  den 22. marts besluttet at yde traditionel konfliktstøtte med følgende satser:
De medlemmer, DSL har udpeget til at strejke fra den 4. april (5 DSLere på Naturstyrelsen Randbøl og 26 DSLere i Esbjerg, Aarhus og Københavns kommuner), vil ikke få løn.
DSL yder derimod konfliktstøtte i form af sædvanlig fuld løn og pension, ekskl. arbejdsmarkedsbidrag og uden evt. engangstillæg, feriegodtgørelse, årstidsbestemte tillæg etc.
Træder lockouten i kraft den 10. april, vil de allerfleste offentligt ansatte DSLere blive omfattet - og ikke få løn. DSL yder herefter alle berørte medlemmer (dvs. også de strejkende) konfliktstøtte i form af 1.000 kr. pr. arbejdsdag (som er skattepligtige), dog justeret i forhold til beskæftigelsesgrad - indtil andet besluttes under hensyn til en eventuel konflikts varighed. Udbetalingen vil ske på sidste bankdag i måneden. Indberetning af medlemsoplysninger i den forbindelse vil være mulig via DSLs hjemmeside fra den 10. april.

For at få konfliktstøtte, skal du være medlem af DSL, og indmeldt inden konflikten varsles.   
 
Løn optjent før konflikten
Den løn du har optjent før konflikten træder i kraft bliver udbetalt på det tidspunkt hvor lønnen normalt udbetales.

Medlemmer, der er omfattet
DSL aftaler sammen med de øvrige fagforeninger, hvilke arbejdspladser og medlemmer der skal strejke.
Arbejdsgiverne kan modsat vælge en lockout. I så fald er det arbejdsgiver der bestemmer, hvem som skal omfattes af konflikten. Arbejdsgiveren kan derved øge antallet af medlemmer, der berøres, og dermed også øge presset på konfliktstøtten jævnf. DSLs vedtægter. Ansatte, der ikke er medlemmer af de konfliktende fagforeninger, chefer med personaleansvar og tjenestemænd er ikke omfattet af konflikten. De skal altså arbejde videre.

Opsigelse (fra arbejdsgiver)
En arbejdsgiver kan før konflikten opsige en medarbejder med sædvanligt varsel og på sædvanlige vilkår, selv om en del af opsigelsesperioden kommer til at løbe i konfliktperioden.

Opsigelse (din egen)
Hvis du har sagt din stilling op, før konflikten begynder, får opsigelsen virkning efter sit indhold. Løber opsigelsesperioden under konflikten, bliver du omfattet af konflikten på samme måde som andre medlemmer.

Orlov
Har du påbegyndt orlov uden løn, er du ikke omfattet af konflikten. Det bliver du til gengæld, hvis din orlov ophører i konfliktperioden.

Skruebrækker
Personer, der udfører strejkeramt arbejde, kaldes skruebrækkere. Det viser tilbage til gammel tid, hvor en strejke kaldtes en skrue.

Strejke og lockout
Strejken er lønmodtagernes stærkeste våben, mens arbejdsgivernes modtræk er lockout. En lockout kan i øvrigt varsles uden en forudgående strejke, som det var tilfældet under lærerkonflikten i 2013. Under strejken nedlægges arbejdet, under lockouten udelukkes medarbejderne fra at arbejde.

I begge tilfælde betyder det, at dit ansættelsesforhold - hvis du er omfattet af konflikten - i princippet ophører i konfliktperioden. Dermed udbetales der fx heller ikke løn.

Sygdom
Hvis du er sygemeldt ved konfliktens begyndelse, ophører din arbejdsgiver med at betale løn. I stedet skal du kontakte din kommune med henblik på sygedagpenge. Og du skal kontakte DSL med henblik på at få supplerende konfliktunderstøttelse.

Sympatikonflikt
En sympatikonflikt kan iværksættes for at støtte parterne i en arbejdskonflikt på et andet overenskomstområde. Sympatikonflikt kan iværksættes både af den organisation, som har iværksat hovedkonflikten, og af en anden organisation.

Betingelser:

• Som udgangspunkt kan sympatikonflikt iværksættes, når følgende betingelser er opfyldt:
• Hovedkonflikten er overenskomstmæssigt varslet
• Hovedkonflikten er iværksat
• Sympatikonflikten er varslet efter reglerne i den pågældende hovedaftale (varslet vil oftest være 4 uger).
• Sympatikonflikten er egnet til at påvirke hovedkonfliktens udfald.

Spørgsmålet om en sympatikonflikts lovlighed afgøres af Arbejdsretten.

Tidsbegrænset ansættelse
Du modtager konfliktstøtte som alle andre medlemmer, men ophører dit ansættelsesforhold under konflikten, ophører støtten også.

Tillidsrepræsentanter
Tillidsrepræsentanter er omfattet af konflikten og har en vigtig rolle som formidler mellem kolleger på arbejdspladsen og DSL.

På områder, hvor der skal etableres nødberedskab, vil tillidsrepræsentanten have en central rolle i forbindelse med indgåelse af lokale aftaler herom, hvorfor TR på disse områder typisk vil være undtaget fra konflikten. TR vil også over for arbejdsgiveren skulle påtale eventuelle problemer ved gennemførelsen af nødberedskabet og medvirke til løsning heraf. 

Tjenestemænd
Tjenestemænd må ikke deltage i en konflikt. Er du ansat som tjenestemand, skal du passe dit arbejde - men kun dit eget arbejde. Du har lov til at sige nej til at løfte de opgaver, som er konfliktramt, hvilket DSL forventer at du gør.

Tjenesterejser
Er du på tjenesterejse skal du afbryde denne. Udgifterne i den forbindelse afholdes af enten arbejdsgiver eller fagforening, alt efter hvornår rejsen er planlagt.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk