Strejke og lockout - hvad betyder det for dig?

Konflikten er udsat i 14 dage - for anden gang
Efter 5 timers overtid valgte forligsmanden onsdag den 18. april kl. 05 at udsætte den varslede konflikt i endnu 14 dage. Det betyder, at en strejke først kan træde i kraft efter den 6. maj og en lockout efter den 12. maj.

Bryder forhandlingerne sammen inden for den nye 14 dages periode, træder både strejke og lockout i kraft på 5. dagen. Parterne er indkaldt til møde igen hos forligsmanden fredag den 20. april. 


Hvis forligsmanden inden for de 14 dage erklærer forhandlingerne for afsluttede uden resultat, får du besked her på hjemmesiden.

Vi har samlet en række svar på nogle af de spørgsmål, der kan have betydning for dig ved en konflikt. Alle medlemmer bliver i øvrigt holdt orienteret om situationen.

Herunder får du svar på nogle af de spørgsmål, der kan have betydning for dig.

Hvis konflikten kommer...
De nuværende overenskomstaftaler udløber 1. april, men på grund af påsken kan en eventuel konflikt tidligst træde i kraft fra den 4. april.

Staten leverer et konfliktløsningssystem, som kan finde kompromisløsninger og afgøre stridigheder mellem parterne. Det er Forligsinstitutionen og Arbejdsretten.

Forligsinstitutionen kan udsætte en varslet konflikt to gange – begge gange i 14 dage. Derefter afgør parterne hver især, om de vil respektere en eventuel mæglingsskitse fra forligsmanden, eller de vil iværksætte konflikten.

Strejke eller lockout
Hvis der bliver konflikt, er strejke og blokade lønmodtagernes kampmiddel, mens arbejdsgiverne benytter lockout. I yderste konsekvens kan konflikter afsluttes med lovindgreb.

Arbejdsgiverne i både stat, regioner og kommuner har varslet omfattende lockout med start 10. april.

Er jeg omfattet af en konflikt?
Ikke alle medlemmer skal strejke under en konflikt. Det er kun et antal, der er stort nok til at lægge pres på arbejdsgiversiden. Alle fagforeninger under FTF beslutter, hvilke medlemmer der er omfattet.

Hvis du tilhører en af de medlemsgrupper, der bliver omfattet af konflikt, vil du blive kontaktet af DSL. Det er vigtigt, at vi kan komme i kontakt med dig. Vi vil derfor bede dig om at holde dine medlemsoplysninger opdaterede – vigtigst er din arbejdsplads og din private telefon og e-mail.

Den dag konflikten begynder, vil DSL kontakte dig.

> Tjek dine medlemsoplysninger 

Hvad sker der under en konflikt?
Dit ansættelsesforhold stopper i den periode, konflikten varer, hvis du er udtaget til konflikt. Der er tale om et egentligt arbejdsophør på samme måde, som hvis ansættelsesforholdene var opsagt af anden grund.

Når konflikten begynder, skal du forlade arbejdspladsen, og du må ikke befinde dig på arbejdspladsen, mens konflikten varer. Medlemmer på tjenesterejse skal afbryde denne og returnere med første trafikfor­bindelse, efter konflikten er trådt i kraft.

Under konflikten fortsætter medlemmer, der ikke er udtaget til konflikt, deres sæd­vanlige arbejde.

Kan jeg få økonomisk støtte?
Ingen ønsker en konflikt, men skulle de afsendte strejke- hhv. lockoutvarsler på det offentlige område blive til virkelighed, så sker der noget med din løn.

DSLs bestyrelse har derfor på sit møde torsdag  den 22. marts besluttet at yde traditionel konfliktstøtte med følgende satser:
De medlemmer, DSL har udpeget til at strejke fra den 4. april (5 DSLere på Naturstyrelsen Randbøl og 26 DSLere i Esbjerg, Aarhus og Københavns kommuner), vil ikke få løn.
DSL yder derimod konfliktstøtte i form af sædvanlig fuld løn og pension, ekskl. arbejdsmarkedsbidrag og uden evt. engangstillæg, feriegodtgørelse, årstidsbestemte tillæg etc.
Træder lockouten i kraft den 10. april, vil de allerfleste offentligt ansatte DSLere blive omfattet - og ikke få løn. DSL yder herefter alle berørte medlemmer (dvs. også de strejkende) konfliktstøtte i form af 1.000 kr. pr. arbejdsdag (som er skattepligtige), dog justeret i forhold til beskæftigelsesgrad - indtil andet besluttes under hensyn til en eventuel konflikts varighed. Udbetalingen vil ske på sidste bankdag i måneden. Indberetning af medlemsoplysninger i den forbindelse vil være mulig via DSLs hjemmeside fra den 10. april.
 
For at få konfliktstøtte, skal du være medlem af DSL, og indmeldt inden konflikten varsles. Hvis ikke, står du uden indtægt under konflikten. 

Hvis du er medlem af en anden fagforening, kan du ikke få støtte fra FTF.

Hvornår afsluttes en konflikt?
Der er tre mulige løsninger:

1) Parterne indgår forlig.

2) Forligsinstitutionen udarbejder et mæglingsforslag, der vedtages.

3) Der gribes ind ved lovgivning. Det kan fx være, at et forkastet mæglingsforslag ophøjes til lov, eller at de overenskomster og aftaler, der udløb den 31. marts 2018, forlænges ved lov.

Når konflikten er slut, skal du genoptage arbejdet der, hvor du er ansat. Alle konfliktberørte medlemmer har krav på at indtræde i de samme arbejdsmæssige funktioner som før konflikten.

Hvad med min ferie?
Hvis du er i gang med at holde ferie (herunder 6. ferieuge) på det tidspunkt, hvor konflikten begynder, kan du fortsætte ferien med den sædvanlige løn - og først indgå i konflikten efter feriens ophør.

Hvis ferien derimod er planlagt til at begynde efter konfliktens begyndelse, kan du ikke holde denne ferie. Er det aktuelt for dig, kan du kontakte DSL. 

Jeg er på barsel
Retten til løn under barselsorlov og forældreorlov ophører under konflikten, også selv om du allerede har påbegyndt din barselsorlov.

Hvis du er på barsel eller forældreorlov under en konflikt, skal du i stedet have udbetalt barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Er du berettiget til fuld løn under barsel, vil du få suppleret barselsdagpengene med konfliktstøtte.

Jeg er sygemeldt
Hvis du er sygemeldt ved konfliktens begyndelse, ophører din arbejdsgiver med at betale løn. I stedet for skal du kontakte din kommune med henblik på sygedagpenge. Og du skal kontakte DSL med henblik på at få supplerende konfliktunderstøttelse.

Har du mere specifikke spørgsmål, skal du kontakte din tillidsrepræsentant. Du er også velkommen til at ringe til sekretariatet

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk