OK 18 - og dig

I løbet af Bededags-weekenden lykkedes det efter mange måneders forhandlinger endelig at opnå et aftaleresultat, først på det kommunale område, dernæst for det samlede regionale område og til sidst for det statslige område.

De engentlige overenskomster er endnu ikke udkommet.

Læs her hvad OK18 betyder for dig:
Pixibog om OK18

Du kan læse de relevante forlig her:

På det statslige område: 
Forlig på statens område - CFU

På det kommunale område:
Forlig på det kommunale forhandlingsområde - Forhandlingsfællesskabet

På det regionale område:
Forlig på det regionale område - Forhandlingsfællesskabet

 

Sidste nyt fra det lange forhandlingsforløb - kun af historisk interesse:

Ja til OK18
DSL stemte ja til aftale- og overenskomstresultatet på det offentlige område ved kompetent forsamling, dvs. via bestyrelsen, og efter aftale offentliggjorde alle organisationer sine stemmer i løbet af den 4. juni. Alle stemte ja til OK18 bortset fra Dansk Jernbaneforbund på vegne af privatbanerne, som kunne have resulteret i konflikt fra i mandags. Inden fristen blev der dog indgået en ny aftale.
DSLs bestyrelse har i går  (14. juni) besluttet, at der inden for kort tid udarbejdes en "pixi-udgave" over aftalernes indhold målrettet dig som ansat på det kommunale hhv. det statslige område.

 

*


​De statsligt ansatte har ved urafstemning sagt ja til løn- og ansættelsesvilkår for de næste tre år. Dermed er det forlig, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik med Finansministeriet den 28. april, vedtaget. Overenskomsten har virkning fra 1. april 2018 til 31. marts 2021.

Læs hele nyheden

*Godkendelse af OK18
Heldigvis lykkedes det at indgå en overordnet aftale på det statslige og det kommunale område. Vi har bagefter haft de såkaldte organisationsforhandlinger med vores arbejdsgivere, og det betyder, at de særlige DSL-forhold er blevet drøftet i både staten og kommunerne. Sådan skriver DSLs formand, Henrik Steffensen Bach, i lederen i Skov & Land nr. 4. Og han fortsætter:
DSLs bestyrelse tager stilling til forligene på sit møde den 24. maj, og resultatet offentliggøres den 4. juni, sammen med de øvrige organisationers stillingtagen, og først dér ved vi, om vi er i hus, eller om konfliktberedskabet skal sættes i værk.

*


Udviklingsseminar om OK-indsatsen 29. maj i Odense

OK-teamet i Odense inviterer til et halvdags udviklingsseminar om OK-indsatsen.

Formålet med seminaret er dels at fejre, at det seneste år har været rigtig godt for OK-indsatsen, blandt andet takket været lokale indsatser, dels at have en snak om, hvordan vi kan øge kendskabet til OK-indsatsen i det lokale.

Seminaret henvender sig til dem, der har et ønske om at løfte OK-indsatsen i det lokale - ud over de store nationale fælles begivenheder (fx. løntjek og feriekampagner)

Tilmelding kan ske til Vibeke Niclasen på vnc@lo.dk senest tirsdag den 22. maj.

Se programmet og læs mere

 

*- Det er meget tilfredsstillende og i virkeligheden ganske enestående, at det lykkedes at holde sammen på det kommunale og det statslige område under hele processen. Som lille organisation er sammenhold og fællesskab om forhandlingerne et helt nødvendigt vilkår, siger DSLs næstformand, Lars Delfs Mortensen, og fortsætter:

- Jeg er tilfreds med de overordnede rammer i forliget, og nu skal organisationsforhandlingerne vise, hvor meget vi kan få hjem af vores specielle krav. De hører ikke til i den dyre ende, men er væsentlige for vores medlemmer. Eksempelvis overenskomstdækning af både HOPIer og NaKuer på alle ansættelsesområder, som tilfældet er med SLing, samt forhøjelse af pensionsprocenten for jordbrugsteknologer og professionsbachelorer i jordbrugsvirksomhed.

Læs mere

*

Der er her til aften lørdag den 28. april landet et godt resultat på det statslige område, og dermed er der aftaler på plads for samtlige offentlige ansatte i både kommuner, regioner og stat.

Med OK-forliget på statens område har vi fået #EnLøsningForAlle ansatte i den offentlige sektor. Det er godt for fællesskabet og for fremtiden i dansk fagbevægelse, siger Bente Sorgenfrey.

Læs mere


Der er i nat (28.4) indgået forlig på det regionale område mellem arbejdsgiverne i Danske Regioner og de faglige organisationer, der ikke indgik forlig natten til onsdag.

Forliget omfatter FTF- og AC-organisationernes medlemmer. Med aftalen i nat er overenskomsten for samtlige 120.000 ansatte i regionerne på plads.

Læs mere

I Forligsinstitutionen er der på det kommunale område nu opnået enighed om en aftale om OK18 for godt 500.000 kommunalt ansatte. 

Læs mere

*

Konflikten er udsat i 14 dage - for anden gang
Efter 5 timers overtid valgte forligsmanden onsdag den 18. april kl. 05 at udsætte den varslede konflikt i endnu 14 dage. Det betyder, at en strejke først kan træde i kraft efter den 6. maj og en lockout efter den 12. maj.

Bryder forhandlingerne sammen inden for den nye 14 dages periode, træder både strejke og lockout i kraft på 5. dagen. Parterne er indkaldt til møde igen hos forligsmanden på fredag den 20. april.  
 


Udsættelse af konflikten og hvad så?
Forligsmanden besluttede 28. marts at udskyde de varslede arbejdsstandsninger på det offentlige område i 14 dage.
 
Såfremt det ikke lykkes at komme i mål med forhandlingerne indenfor de 14 dage, og Forligsmanden hverken udsætter konflikten yderligere eller erklærer forhandlingerne for afsluttet, da vil konflikten blive parallelt forskudt med opstart på femtedagen efter de varslede arbejdsstandsninger – dvs. 22. april for strejke og 28. april for lockout.

Hvis Forligsmanden derimod inden for de 14 dage erklærer forhandlingerne for afsluttede uden resultat, får du besked her på hjemmesiden. Der kan tidligst iværksættes konflikt fem dage efter forligsmanden har opgivet.

*


På grund af Forligsinstitutionens udskydelse af konflikten er demonstrationen onsdag den 4. april på Berthel Thorvaldsens Plads i København aflyst.

Til gengæld... kan du deltage i morgenaktionerne "skulder ved skulder"- vi står sammen alle sammen til sidste forhandling er vel overstået. 

*

Forligsmanden har netop udskudt konflikten i 14 dage.


- Det er et positivt tegn, at forligsmanden har vurderet, at parterne nærmer sig hinanden så meget, at der er grobund for en udsættelse af konflikten, siger Henrik Steffensen Bach, formand for DSL.

Læs mere

*

Læs om det seneste fra  FTF om OK18: FTF: Alt om OK18

*
DSL har afholdt 5 medlemsmøder (Kolding, Frederiksberg, Aarhus, Slagelse og Aalborg) for alle offentligt ansatte om konfliktsituationen. Der blev givet en orientering om, hvad det kommer til at betyde for dig, hvis konflikten kommer. Var du ikke med, så spørg din TR eller ring til sekretariatet.
*

KL og RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) har ligesom på statens område udsendt et omfattende varsel om lockout og boykot med virkning fra tirsdag den 10. april.

I alt er ca. 250.000 ansatte i kommunerne og ca. 70.000 ansatte i regionerne omfattet af lockouten.

Det er arbejdsgivers ansvar at informere dig om, hvorvidt du er omfattet af lockouten.

Læs mere

Lockoutvarslerne fra KL og Moderniseringsstyrelsen:

KL - Lockoutvarsel
Moderniseringsstyrelsen - Lockoutvarsel
Bemærk: I dokumentet fra Moderniseringsstyrelsen er navngivne personer, der er undtaget fra lockoutvarslet, anonymiseret.

*


Moderniseringsstyrelsen har sendt et omfattende lockoutvarsel, som omfatter stort set alle medarbejdere i staten.

Stort set alle medarbejdere i staten er omfattet af den varslede lockout, der reelt lukker stort set alle statslige arbejdspladser ned, hvis lockouten træder i kraft 10. april.

Hvis du er omfattet af de faglige organisationers strejkevarsel, skal du fortsat strejke fra 4. april – også selvom du er undtaget fra lockoutvarsel.

Læs mere

*


Finansministeriet varsler onsdag den 7. marts en omfattende lockout af 120.000 ansatte i staten.

Hvis lockouten bliver en realitet, bliver 2 ud af 3 statslige ansatte udelukket fra at arbejde. Ifølge ministeren vil kun tjenestemænd og enkelte funktioner blive friholdt. Dermed bliver store dele af samfundet lammet, og arbejdsgiverne har gjort klar til et lovindgreb.

Læs mere

                                                                         
Kommuner og regioner fulgte efter onsdag eftermiddag med lockoutvarsel for 250.000 hhv. 70.000 ansatte.

Læs mere
Læs også: FTF: Lockout for kommunalt og regionalt ansatte


                                                                          * 
Runa Forsikring dækker ekstraordinært din rejseforsikring ved strejke eller lockout
Runa Forsikring har besluttet, at rejseforsikringen med afbestillingsdækning dækker helt ekstraordinært, hvis du må aflyse din rejse, hvis lockout eller strejken bliver en realitet.

Læs mere
 
                                                                         *

Det kommunale og regionale område varsler nu også konflikt. Dermed står en samlet fagbevægelse i det offentlige fast på de centrale krav om at sikre reallønnen, den betalte spisepause og forhandling om en arbejdstidsaftale for lærerne. Cirka 25 DSLere er udtaget til konflikt.

Læs mere

                                                                             *

De statsansatte har nu fredag den 2. marts udsendt varsel om en storkonflikt. Hvis ikke der findes en løsning inden 4. april, er konflikten en realitet.

Læs mere

                                                                            *                           

Forhandlingerne om fornyelse af overenskomsten for de offentligt ansatte brød sammen fredag den 23. februar. Finansministeriet har i forhandlingerne på statens område afvist at imødekomme organisationerne på to helt centrale punkter, som organisationerne hele tiden har meddelt var en forudsætning for en aftale.

I den nuværende situation står alle offentligt ansatte sammen om at sikre ordentlige rammer og vilkår. Næste skridt er derfor, at vi er tvunget til at udsende konfliktvarsel.

Vi har samlet en række svar på nogle af de spørgsmål, der kan have betydning for dig, ved en konflikt.

Sammenbrud i forhandlingerne

Læs mere om hvad en konflikt kan betyde for dig

   

                                                          *

Forhandlingerne om de offentlige overenskomster nærmer sig nu den afgørende fase.

Innovationsminister Sophie Løhde skal nu til at beslutte endeligt, om hun vil rykke sig på de to helt afgørende punkter:

 

  • At offentligt ansatte skal have samme lønfremgang som på det private arbejdsmarked
  • Og offentligt ansatte skal have sikkerhed for, at arbejdsgiverne ikke vil fjerne den betalte spisepause; reelt en forøgelse af den ugentlige arbejdstid med 2 ½ time.

Skærpede OK-forhandlinger


                                                                           *

Ensartet lønudvikling - tak!
Fremgangen i dansk økonomi skal også afspejler sig i de offentlige lønninger. Den skal matche den private lønudvikling og i det mindste følge med prisudviklingen. Er det fair? Ja.

Når du er offentligt ansat, er lønnen reguleret af de aftaler, som er indgået mellem den offentlige arbejdsgiver og fagforeningen, der repræsenterer dig som lønmodtager. Det vil sige DSL, som forhandler den offentlige overenskomst (OK 18) sammen med de øvrige FTF-organisationer via Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

For både arbejdsgiver og dig som lønmodtager er det en fordel, at lønnen er lagt i faste rammer. Det giver først og fremmest tryghed. Igennem årene har overenskomsterne afspejlet udviklingen i samfundet og som minimum afspejlet reallønnen.

I OK 18 forventer vi, at vi igen kan blive enige med arbejdsgiver om en fair lønudvikling. Den skal matche den løn, vi ser på det private arbejdsmarked. Ikke fordi vi bare automatisk skal have, hvad de får, men for at sikre, at begge arbejdsmarkeder vedbliver med at være attraktive og velfungerende til gavn for hele samfundet.

Men som situationen ser ud nu i de nuværende overenskomstforhandlinger, er der uenighed med arbejdsgiverne om, at en ensartet lønudvikling er en fælles interesse. Innovationsminister Sophie Løhde har meddelt, at offentligt ansatte ikke skal have samme lønstigninger som de privatansatte. Mundtligt er det formuleret sådan, at for hver krone, der anvendes til offentlige lønninger, er der mindre til velfærd. Er offentligt ansatte blevet mindre værd? Nej.

Sophie Løhde har også udtrykt, at ”løngabet” skal lukkes. Med dette mener ministeren, at de offentligt ansatte får højere lønstigninger end privatansatte. Det er en påstand uden hold. En sammenligning af lønudviklingen i de to sektorer viser en parallel lønudvikling fra 1996 og frem til 2008. I årerne fra 2008-2010 voksede de statslige lønninger hurtigere end de private lønninger, men fra 2011 og frem har den statslige lønudvikling igen være lavere end den private.

Er det fair, at offentligt ansatte skal have samme lønudvikling som privatansatte? Ja! DSLere i det offentlige går på arbejde med en forventning om, at indsatsen giver mening og lønnen retfærdig. Punktum.

                                                                         *

Status for OK18
Forhandlingerne om en ny overenskomst pr. 1. april 2018 er efter længere tids stand by sat i gang. Og nu går det stærkt. De forventelige slutdatoer for forhandlingerne om de generelle krav på det statslige, kommunale og regionale område er i øjeblikket den 8. februar, den 16. februar og den 27. februar.
DSL skal herefter forhandle egne krav inden for en 4 ugers frist på det statslige område. På det kommunale område er forhandlingerne begyndt, og de forventes afsluttet den 26. februar. Det er dog ikke udelukket, at de fastsatte datoer rykkes pga. den lange pause i forhandlingerne.
På det private område har tillidsrepræsentanten for HedeDanmark oplyst, at parterne er blevet enige om at forlænge aftalen - dog skal minimallønnen justeres i opadgående retning.    

                                                                          *

Efter et møde søndag  den 21. januar på KL-området kan det nu konstateres, at parterne er indstillet på at forholde sig til konkrete elementer i en arbejdstidsaftale for lærerne. Og det var det egentlige mål med det politiske håndslag mellem organisationerne.

Dennis Kristensen, næstformand i Forhandlingsfællesskabet siger bl.a. ”Jeg er glad for meldingen på KL-området, og vi har derfor i Forhandlingsfællesskabet i dag (den 22. januar) truffet beslutning om, at alle øvrige OK-forhandlinger nu sættes i gang på KL-området og det regionale område.

På det statslige område sættes OK-forhandlingerne også i gang, idet underviserorganisationernes forhandlinger om arbejdstid nu føres parallelt med CFU-forhandlingerne med samtidighed i forhold til afslutning.

Læs pressemeddelelsen fra Forhandlingsfællesskabet

                                                                   *

Onsdags den 17. januar blev der afholdt nyt statusmøde mellem forhandlingsdelegationerne i Forhandlingsfællesskabet og CFUs forhandlingsudvalg, hvor der blev orienteret om drøftelserne mellem underviserorganisationerne og arbejdsgiverne. Vurderingen er, at der fortsat ikke er tale om reelle forhandlinger. I lyset heraf besluttede Forhandlingsfællesskabet og CFU, at alle øvrige forhandlinger fortsat er på standby. Forhandlingsfællesskabet oplyser, at der er nyt statusmøde på søndag den 21. januar.

                                                                       *

Der er nu udvekslet krav med arbejdsgiverne på såvel det kommunale/regionale område som på statens område. Fredag den 15. december har Forhandlingsfællesskabet på det kommunale og regionale område og CFU på det statslige område sat overenskomstforhandlingerne på standby og aflyst planlagte forhandlingsmøder, fordi arbejdsgiverparterne, KL og Finansministeriet, ikke har vist vilje til at lægge reelt indhold i forhandlingerne om lærernes arbejdstid.

Læs pressemeddelelsen: Udsættelse af forhandlingerne

Værd at vide om medlemskab og konfliktstøtte

Kun medlemmer af DSL, indmeldt senest 1. januar 2018, kan få konfliktunderstøttelse, hvis OK18 på det offentlige område skulle resultere i en konflikt.

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, OK18, begynder nu inden jul, og meget står på spil. De 3 betalte fridage - juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag - er antageligt i spil. Og senest er Moderniseringsstyrelsen gået til angreb på den betalte frokostpause. Hvis vore forhandlere ikke kan blive enige med de offentlige arbejdsgivere, kan forhandlingerne ende i en konflikt.

Bliver du del af en konflikt, får du ikke løn. DSLs bestyrelse har besluttet at give konfliktunderstøttelse. Det kræver dog, at du er medlem af DSL og indmeldt før 1. januar 2018, eller ansættes efter 1. januar 2018 på en arbejdsplads, der omfattes af en eventuel konflikt.

Skulle der være en enkelt skov- og landskabsingeniør, jordbrugsteknolog, have- og parkingeniør eller professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed, som har glemt, at DSL er den overenskomstbærende organisation, kan han/hun altså ikke få konfliktunderstøttelse uden medlemskab af DSL. Heller ikke hvis man er medlem af en anden organisation - eller slet ikke er medlem af en faglig organisation.

I det hele taget står vi bedst i forhandlingerne med en samlet opbakning. Hvis du kender en, der ikke er medlem, så lad os derfor få vedkommende ind i fællesskabet - så vi får mest mulig vægt bag vores forhandlere.

Henrik Steffensen Bach og Lars Delfs Mortensen
 DSLs formandskab

                                                               * 
Forhandlingsfællesskabet: OK18 kravene er udtaget:

På det kommunale og regionale område har Forhandlingsfælleskabet udtaget de generelle krav til overenskomstfornyelsen 2018.

Forhandlingsfælleskabet stiller bl.a. krav om generelle procentuelle lønstigninger der forbedrer reallønnen, etablering af lavt- og ligelønsprojekt, krav om etablering af en mekanisme, som fortsat sikrer, at lønudviklingen følger den private. Desuden stilles krav om en styrket arbejdsmiljøindsats og seniorrettigheder som bidrager til, at medarbejderne kan holde arbejdslivet ud. Endvidere krav om etablering af en fritvalgskonto, ret til fuld tid, bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv, tryghed i arbejdslivet, samt krav der tager sigte på at styrke den danske model.

Læs hele pressemeddelelsen fra Forhandlingsfællesskabet

                                                               *

Den offentlige overenskomst OK 18 skal være forhandlet på plads pr. 1. april næste år. DSL har formuleret og konkretiseret forslagene til OK 18-krav på statens område, som ultimo august er sendt videre til CO10. På det kommunale område er fristen for indlevering af krav til Forhandlingskartellet/FTF-K den 9. oktober.

Alle DSLs medlemmer har haft mulighed for at bidrage med input. Der skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget med gode, relevante forslag til, hvad vi skal bringe i spil ved forhandlingsbordet.

                                                                   * 

Hvilke krav er sendt videre på statens område?

Generelle lønstigninger
Forbedring af reallønnen og generelle lønstigninger står øverst på kravslisten. Der er forventninger til, at den forbedrede økonomi giver en større økonomisk ramme ved OK 18.

Organisationsaftalen for Skov- og Landskabsingeniører
§1 Dækningsområde
Overenskomsten rummer i princippet allerede mulighed for at omfatte flere grupper/ansatte, men vi vil gerne have, at det eksplicit fremgår, at dækningsområdet udvides til også at omfatte:

• Uddannede Have- og Parkingeniører.
Denne gruppe uddannes i lighed med skov- og landskabsingeniørerne på Skovskolen i Nødebo. Det er samme uddannelsesniveau som SLingerne, de har en del fælles fag og ansættes de samme steder.

• Professionsbachelorer i jordbrugsvirksomhed.
Denne uddannelsesgruppe er i lighed med SLingerne professionsbachelorer.

• Natur – og Kulturformidlere.
Gruppen uddannes på skovskolen og skal i stor stil beskæftige sig med det grønne område i lighed med skov- og landskabsingeniører. Denne uddannelsesgruppe er ligesom SLingerne professionsbachelorer.

§ 3 - Basislønninger
• Lønniveau 1 afskaffes.
Begyndelses- og uddannelsesstillinger er oprettet til ansatte i oplæringsstillinger/assistenter til skovfogeder. Disse stillinger findes ikke mere, og løntrinnet skal derfor afskaffes.
• Lønniveau II, III og IV revideres.
Skov- og landskabsingeniører ansættes i dag i mange forskellige stillinger, som ikke fremgår af de nuværende kategorier. DSL ønsker en basislønskala, der i løsere vendinger beskriver kompetence, ansvar, karakteristika for stillingerne frem for titler.
• Forhøjelse af basisløntrinene. Basislønnen hæves.

§ 5, stk. 3 Arbejdstid
• Grænsen for, hvornår der kan udbetales overtid, hæves. I dag kan en medarbejder kun få udbetalt overarbejde, hvis lønnen er 27.000,- kr. om måneden plus pension eller mindre. Hvis ikke ledelsen vil tage ledelsesansvaret for medarbejderens arbejdstid, må der alternativt stilles krav om, at der skal indgås en fleksaftale om arbejdstiden, så afspadseringen sikres.

Hvad sker der videre?
Når alle krav er modtaget i CO10, vil de blive prioriteret og samlet i en samlet kravsliste fra CO10. Se de koordinerede generelle krav fra Fællessekretariat for CO10 og LC

I december 2017 udveksles kravene med arbejdsgiverne, som også har deres krav med til forhandlingsbordet, og herefter begynder forhandlingerne om de enkelte krav og det samlede resultat.

I oktober indsendes DSLs krav på det kommunale område, så hold øje med hjemmesiden.

 

Som inspiration har DSL opstillet fem OK-temaer til brug i processen med at fastlægge krav til OK 18.

De fem temaer er:

  • Løn og pension
  • Et langt arbejdsliv
  • Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse
  • Mobilitet
  • TR-vilkår

Læs mere om de fem temaer her

Læs om, hvordan OK 18-forhandlingerne foregår: Fra krav til aftale

Siden opdateres løbende.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk