OK 18 - følg med

Det handler om dig – din løn og dine arbejdsvilkår – når overenskomstforhandlingerne på det offentlige område går i gang.

​Efter et møde søndag  den 21. januar på KL-området kan det nu konstateres, at parterne er indstillet på at forholde sig til konkrete elementer i en arbejdstidsaftale for lærerne. Og det var det egentlige mål med det politiske håndslag mellem organisationerne.

Dennis Kristensen, næstformand i Forhandlingsfællesskabet siger bl.a. ”Jeg er glad for meldingen på KL-området, og vi har derfor i Forhandlingsfællesskabet i dag (den 22. januar) truffet beslutning om, at alle øvrige OK-forhandlinger nu sættes i gang på KL-området og det regionale område.

På det statslige område sættes OK-forhandlingerne også i gang, idet underviserorganisationernes forhandlinger om arbejdstid nu føres parallelt med CFU-forhandlingerne med samtidighed i forhold til afslutning.

Læs pressemeddelelsen fra Forhandlingsfællesskabet

                                                                   *

Onsdags den 17. januar blev der afholdt nyt statusmøde mellem forhandlingsdelegationerne i Forhandlingsfællesskabet og CFUs forhandlingsudvalg, hvor der blev orienteret om drøftelserne mellem underviserorganisationerne og arbejdsgiverne. Vurderingen er, at der fortsat ikke er tale om reelle forhandlinger. I lyset heraf besluttede Forhandlingsfællesskabet og CFU, at alle øvrige forhandlinger fortsat er på standby. Forhandlingsfællesskabet oplyser, at der er nyt statusmøde på søndag den 21. januar.

                                                                       *

Der er nu udvekslet krav med arbejdsgiverne på såvel det kommunale/regionale område som på statens område. Fredag den 15. december har Forhandlingsfællesskabet på det kommunale og regionale område og CFU på det statslige område sat overenskomstforhandlingerne på standby og aflyst planlagte forhandlingsmøder, fordi arbejdsgiverparterne, KL og Finansministeriet, ikke har vist vilje til at lægge reelt indhold i forhandlingerne om lærernes arbejdstid.

Læs pressemeddelelsen: Udsættelse af forhandlingerne

Værd at vide om medlemskab og konfliktstøtte

Kun medlemmer af DSL, indmeldt senest 1. januar 2018, kan få konfliktunderstøttelse, hvis OK18 på det offentlige område skulle resultere i en konflikt.

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, OK18, begynder nu inden jul, og meget står på spil. De 3 betalte fridage - juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag - er antageligt i spil. Og senest er Moderniseringsstyrelsen gået til angreb på den betalte frokostpause. Hvis vore forhandlere ikke kan blive enige med de offentlige arbejdsgivere, kan forhandlingerne ende i en konflikt.

Bliver du del af en konflikt, får du ikke løn. DSLs bestyrelse har besluttet at give konfliktunderstøttelse. Det kræver dog, at du er medlem af DSL og indmeldt før 1. januar 2018, eller ansættes efter 1. januar 2018 på en arbejdsplads, der omfattes af en eventuel konflikt.

Skulle der være en enkelt skov- og landskabsingeniør, jordbrugsteknolog, have- og parkingeniør eller professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed, som har glemt, at DSL er den overenskomstbærende organisation, kan han/hun altså ikke få konfliktunderstøttelse uden medlemskab af DSL. Heller ikke hvis man er medlem af en anden organisation - eller slet ikke er medlem af en faglig organisation.

I det hele taget står vi bedst i forhandlingerne med en samlet opbakning. Hvis du kender en, der ikke er medlem, så lad os derfor få vedkommende ind i fællesskabet - så vi får mest mulig vægt bag vores forhandlere.

Henrik Steffensen Bach og Lars Delfs Mortensen
 DSLs formandskab

                                                               * 
Forhandlingsfællesskabet: OK18 kravene er udtaget:

På det kommunale og regionale område har Forhandlingsfælleskabet udtaget de generelle krav til overenskomstfornyelsen 2018.

Forhandlingsfælleskabet stiller bl.a. krav om generelle procentuelle lønstigninger der forbedrer reallønnen, etablering af lavt- og ligelønsprojekt, krav om etablering af en mekanisme, som fortsat sikrer, at lønudviklingen følger den private. Desuden stilles krav om en styrket arbejdsmiljøindsats og seniorrettigheder som bidrager til, at medarbejderne kan holde arbejdslivet ud. Endvidere krav om etablering af en fritvalgskonto, ret til fuld tid, bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv, tryghed i arbejdslivet, samt krav der tager sigte på at styrke den danske model.

Læs hele pressemeddelelsen fra Forhandlingsfællesskabet

                                                               *

Den offentlige overenskomst OK 18 skal være forhandlet på plads pr. 1. april næste år. DSL har formuleret og konkretiseret forslagene til OK 18-krav på statens område, som ultimo august er sendt videre til CO10. På det kommunale område er fristen for indlevering af krav til Forhandlingskartellet/FTF-K den 9. oktober.

Alle DSLs medlemmer har haft mulighed for at bidrage med input. Der skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget med gode, relevante forslag til, hvad vi skal bringe i spil ved forhandlingsbordet.

                                                                   * 

Hvilke krav er sendt videre på statens område?

Generelle lønstigninger
Forbedring af reallønnen og generelle lønstigninger står øverst på kravslisten. Der er forventninger til, at den forbedrede økonomi giver en større økonomisk ramme ved OK 18.

Organisationsaftalen for Skov- og Landskabsingeniører
§1 Dækningsområde
Overenskomsten rummer i princippet allerede mulighed for at omfatte flere grupper/ansatte, men vi vil gerne have, at det eksplicit fremgår, at dækningsområdet udvides til også at omfatte:

• Uddannede Have- og Parkingeniører.
Denne gruppe uddannes i lighed med skov- og landskabsingeniørerne på Skovskolen i Nødebo. Det er samme uddannelsesniveau som SLingerne, de har en del fælles fag og ansættes de samme steder.

• Professionsbachelorer i jordbrugsvirksomhed.
Denne uddannelsesgruppe er i lighed med SLingerne professionsbachelorer.

• Natur – og Kulturformidlere.
Gruppen uddannes på skovskolen og skal i stor stil beskæftige sig med det grønne område i lighed med skov- og landskabsingeniører. Denne uddannelsesgruppe er ligesom SLingerne professionsbachelorer.

§ 3 - Basislønninger
• Lønniveau 1 afskaffes.
Begyndelses- og uddannelsesstillinger er oprettet til ansatte i oplæringsstillinger/assistenter til skovfogeder. Disse stillinger findes ikke mere, og løntrinnet skal derfor afskaffes.
• Lønniveau II, III og IV revideres.
Skov- og landskabsingeniører ansættes i dag i mange forskellige stillinger, som ikke fremgår af de nuværende kategorier. DSL ønsker en basislønskala, der i løsere vendinger beskriver kompetence, ansvar, karakteristika for stillingerne frem for titler.
• Forhøjelse af basisløntrinene. Basislønnen hæves.

§ 5, stk. 3 Arbejdstid
• Grænsen for, hvornår der kan udbetales overtid, hæves. I dag kan en medarbejder kun få udbetalt overarbejde, hvis lønnen er 27.000,- kr. om måneden plus pension eller mindre. Hvis ikke ledelsen vil tage ledelsesansvaret for medarbejderens arbejdstid, må der alternativt stilles krav om, at der skal indgås en fleksaftale om arbejdstiden, så afspadseringen sikres.

Hvad sker der videre?
Når alle krav er modtaget i CO10, vil de blive prioriteret og samlet i en samlet kravsliste fra CO10. Se de koordinerede generelle krav fra Fællessekretariat for CO10 og LC

I december 2017 udveksles kravene med arbejdsgiverne, som også har deres krav med til forhandlingsbordet, og herefter begynder forhandlingerne om de enkelte krav og det samlede resultat.

I oktober indsendes DSLs krav på det kommunale område, så hold øje med hjemmesiden.

 

Som inspiration har DSL opstillet fem OK-temaer til brug i processen med at fastlægge krav til OK 18.

De fem temaer er:

  • Løn og pension
  • Et langt arbejdsliv
  • Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse
  • Mobilitet
  • TR-vilkår

Læs mere om de fem temaer her

Læs om, hvordan OK 18-forhandlingerne foregår: Fra krav til aftale

Siden opdateres løbende.

DSL på Folkemødet

Hør eller genhør DSLs debat: "Fra fyrtårne til effektive blå-grønne kubikmeter". Du finder det ved at klikke på linket herunder:

Livestream fra Folkemødet

​Vidste d​​u at ...

DSL har udarbejdet en profilpjece om skov- og landskabsingeniørernes kvalifikationer og arbejdsområder

Find pjecen her​

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Skov&Land er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes  position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk