Fridage

​Som ansat har du fri på helligdage, med mindre du indgår i nogle vagtordninger, der kræver, at du er på arbejdet.

Du har fri med løn på følgende helligdage:

  • Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag
  • Store Bededag
  • Kristi Himmelfartsdag
  • 2. Pinsedag
  • 1. og 2. juledag
  • Nytårsdag

1. maj, 5. juni, juleaftensdag samt nytårsaftensdag er ikke helligdage.

For ansatte i kommuner og regioner gælder det, at ovennævnte dage er fridage med løn, hvis man er ansat i en afdeling i kommunen, hvor der er kutyme for, at medarbejderne holder fri. Det gælder typisk i rent administrative stillinger. Hvis det øvrige personale på arbejdspladsen arbejder disse dage, skal du som DSLer også arbejde.

Ansatte i staten har ikke fri disse dage. Det hedder sig dog, at hvis en medarbejder ønsker at holde fri for at deltage i 1. maj arrangement, skal det i vist muligt omfang imødekommes, men det vil være op til kutymen på arbejdspladsen, om du selv skal betale fridagen.

Er du ansat i et privat firma, har du også fri med løn på helligdage. For så vidt angår de øvrige dage, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag skal det fremgå af overenskomsten, at disse er fridage.
 

Feriefridage/6. ferieuge
Som ansat i det offentlige, er du omfattet af en aftale, der giver dig ret til yderligere fem ferie dage (udover ferielovens 5 uger)

Disse feriedage adskiller sig fra ferielovens ferie, både i forhold til afviklingen og i forhold til udbetaling af dagene, hvis du ikke holder fri disse 5 dage.

Hvis du er ansat i en privat virksomhed, vil det fremgå af overenskomsten, om du er omfattet af en 6. ferieuge og i givet fald, hvilke regler der gælder omkring optjening og afvikling.
Hvis du er ansat på en individuel kontrakt, skal det præcist aftales, at du har ret til en 6. ferieuge, samt hvorledes vilkårene for denne uge er (optjening/afvikling).


 

Særligt for ansatte i kommune eller region
Som ansat i en kommune eller en region optjener du ret til en 6. ferieuge (5 dage)

Disse feriedage afholdes efter den ansattes ønske, med mindre arbejdets udførelse hindrer dette, og de kan holdes på et hvilket som helts tidspunkt i ferieåret (1.maj til 30. april) .
Hvis du ikke ønsker at holde fri disse dage, kan dagene i stedet udbetales, når ferieåret udløber (30. april)

Særregel
Der kan i din kommune eller region være aftalt en særregel. Det skal du tjekke i din kommune.
Særreglen betyder;

  • At du skal give din arbejdsgiver besked inden den 1. oktober (eller evt. en senere dato som kommunen fastlægger), hvis du ønsker dagene udbetalt
  • At du skal give besked til arbejdsgiveren så tidligt som muligt, hvis du ønsker at holde fri på dagene
  • At hvis arbejdsgiveren forhindrer, at dagene kan afholdes, udbetales dagene kontant
  • At hvis du selv undlader at afholde dagene, overføres disse til det næste ferieår

OBS. Du skal aftale med arbejdsgiveren, hvornår dagene afholdes. Ellers har arbejdsgiveren ret til at bestemme, hvornår dagene skal afholdes, ligesom det gælder for øvrig ferie.

Ved fratræden
Hvis du fratræder din stilling, uden at dagene er afviklet, udbetales dagene kontant.


 

Særligt for ansatte i staten
Ansatte i staten optjener ret til 5 særlige feriedage (den 6. ferieuge).

Som udgangspunkt afvikles de særlige feriedage efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte.

Medarbejderens ønske om placering af dagene skal dog imødekommes, medmindre afholdelsen er uforenelig med tjenesten.

Hvis det ikke senest den 1. januar i ferieåret er aftalt, hvornår dagene skal afholdes, kan arbejdsgiveren bestemme, hvornår dagene skal afholdes.

Hvis arbejdsgiver bestemmer, hvornår dagene skal afholdes, skal du varsles om afholdelse af dagene efter reglerne om varsling af restferie, dvs. til afholdelse i hele dage med mindst 1 måneds varsel.

Er de særlige feriedage ikke afviklet ved ferieårets udløb, skal arbejdsgiveren af egen drift udbetale kontant godtgørelse til den ansatte, medmindre der er indgået aftale om overførsel af dagene til et senere ferieår

Som ansat kan du aftale med arbejdsgiveren, at de særlige feriedage ikke afvikles, men i stedet udbetales kontant ved ferieårets udløb.

Ved fratrædelse
Hvis du fratræder dit job, skal resterende særlige feriedage udbetales kontant. 

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk