Sikkerhedsrepræsentanten

​Alle virksomheder med ti ansatte eller derover skal vælge en sikkerhedsrepræsentant.

​Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljøet er sikkert og sundt på arbejdspladsen. Men arbejdsgiveren har en samarbejdspartner og sparringspartner - nemlig sikkerhedsrepræsentanten.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver opbygget en sikkerhedsorganisation i samarbejde med de ansatte og arbejdsleder. Men det er medarbejderne, der vælger en sikkerhedsrepræsentant for to år ad gangen.

Sikkerhedsrepræsentanten er arbejdsmiljøets tillidsrepræsentant. Derfor er det også reglerne for valg af tillidsrepræsentant, der er gældende for valg af sikkerhedsrepræsentant. Man skal eksempelvis have været ansat i virksomheden i et år, før man kan lade sig vælge som sikkerhedsrepræsentant.


Arbejdsmiljøorganisationen
Alle virksomheder med 10 eller flere ansatte skal oprette en arbejdsmiljøorganisation. En arbejdsmiljøorganisation opbygges ved, at der dannes en arbejdsmiljøgruppe for hver afdeling eller hvert område, der har en arbejdsleder. Hvis virksomheden har 20 ansatte eller derover, skal der desuden være et arbejdsmiljøudvalg.

Arbejdsgiveren skal opbygge arbejdsmiljøorganisationen i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne. De ansatte skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant, der indgår i arbejdsmiljøgruppen sammen med arbejdslederen. Arbejdsgiveren skal sikre, at samarbejdet kan etableres, herunder give de ansatte rimelig tid og lejlighed til at vælge arbejdsmiljørepræsentant.
Arbejdsmiljøudvalget skal planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden - herunder arbejdsmiljøgruppens arbejde. Arbejdsmiljøudvalget skal deltage i planlægningen af ny produktion og ændringer i den eksisterende produktion, når det har betydning for arbejdsmiljøet. Det gælder fx:

 • Udvidelse eller ombygning af virksomheden
 • Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler 
 • Indførelse af ny teknologi
 • Indkøb og brug af stoffer og materialer
 • Nye eller ændrede arbejdsgange, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder

Arbejdsmiljørepræsentant
Som arbejdsmiljørepræsentant kan du let komme i den situation, at du skal gøre din arbejdsgiver opmærksom på uhensigtsmæssigheder eller måske ligefrem lovovertrædelser på såvel det fysiske som psykiske område. Hvis din arbejdsgiver ikke er enig, kan det ende med en alvorlig konflikt, hvor du risikerer en opsigelse.

Er du beskyttet, når du giver din arbejdsgiver en påtale?
En valgt arbejdsmiljørepræsentant i stat eller kommune vil være beskyttet i en opsigelsessituation på samme måde som en tillidsrepræsentant. I de offentlige overenskomster er der nemlig aftalt specielle vilkår for tillidsrepræsentanter med ekstra beskyttelse i en opsigelsessituation. Tilsvarende er der en del private overenskomster, hvor der er aftalt specielle vilkår for tillidsrepræsentanterne. De vil også omfatte arbejdsmiljørepræsentanter.

Hvis arbejdsmiljørepræsentanten derimod er valgt i en virksomhed, hvor der ikke er overenskomst eller en tillidsrepræsentantaftale, vil arbejdsmiljørepræsentanten som hovedregel ikke være særligt beskyttet i en opsigelsessituation.

Er du blevet valgt til arbejdsmiljørepræsentant, vil vi altid anbefale dig at kontakte sekretariatet. Det vil så anmelde valget over for din arbejdsgiver. Hvis virksomheden ikke har aftaler om særlig beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter, kan en individuel aftale være en mulighed.

Højesteretsdom
Tidligere har det altid været accepteret, at en arbejdsmiljørepræsentant, ansat på en virksomhed uden overenskomst, ved en opsigelse var beskyttet af en større overenskomst på et tilsvarende område. En Højesteretsdom har imidlertid vist, at det ikke altid er tilfældet. I denne sag fik en opsagt arbejdsmiljørepræsentant ikke den særlige beskyttelse ved henvisning til en overenskomst på en anden virksomhed.
Så husk din fagforening også i denne situation!

Arbejdspladsvurdering (APV)
Alle arbejdsgivere med ansatte har siden udgangen af år 2000 været omfattet af kravet om at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).  Pligten til at udarbejde APV gælder også, når der kun er tale om tidsbegrænsede ansættelsesforhold eller løsarbejde. Selvstændige uden ansatte er ikke omfattet af kravet om APV.

Det er i dag et krav, at APVen også indeholder en stillingtagen til arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet samt, at der udarbejdes en måling af det psykiske arbejdsmiljø hvert 3. år. Det er dog ikke et myndighedskrav, at det psykiske arbejdsmiljø indgår i selve APVen. Da det er et af de prioriterede arbejdsmiljøområder, bliver det dog altid inddraget, når Arbejdstilsynet screener virksomhederne.

Virksomheder, hvor arbejdet udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som tilhører hans husstand, skal ikke udarbejde APV.

Formålet med at udarbejde en arbejdspladsvurdering er at sikre:

 • At virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer
 • At virksomheden arbejder systematisk og løbende med at løse problemerne. Arbejdspladsvurderingens omfang afhænger blandt andet af, hvor kompliceret arbejdsmiljøforholdene er, arbejdets art samt virksomhedens størrelse og organisering

APVens omfang afhænger af de tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer samt arbejdsmetoder og -processer, som virksomheden bruger.

APVen er arbejdsmiljøorganisationens vigtigste opgave, og den skal revideres mindst hvert 3. år eller tidligere, hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene.

En arbejdspladsvurdering består af 5 elementer:

 1. En kortlægning af arbejdsmiljøet - herunder det psykiske arbejdsmiljø
 2. En beskrivelse af problemerne
 3. Arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet
 4. En handlingsplan for, hvornår og hvordan problemerne skal løses
 5. En plan for opfølgning på problemerne

APVen er et effektivt værktøj for virksomheden i arbejdet med arbejdsmiljøet. Et godt arbejdsmiljø er med til at sikre virksomhedens effektivitet og skaber derved en merværdi for alle, både ansatte og ledere. Men det kræver, at APVen bliver en integreret del af arbejdet og ikke blot ender som et ”hyldedokument”. 

Det er alles ansvar, at der løbende bliver fulgt op på APVen, og at eventuelle problemer løses, men især sikkerhedsorganisationen i samarbejde med lederen spiller en afgørende rolle i arbejdet.

Du kan læse mere om udførelsen af APVer hos Arbejdstilsynets hjemmeside.

 

 Links

​Læs mere om arbejdsmiljøet:

> Videncenter for Arbejdsmiljø

Læs mere om arbejdpladsvurderinger hos Arbejdstilsynet. Og benyt deres:

> Online APV-værktøj

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk