Udflytning af arbejdspladser

Når eller hvis din arbejdsplads flytter, kan du altid henvende dig til DSL for at få råd og vejledning om dine vilkår i den sammenhæng.

Hvem skal jeg henvende mig til?
Har du brug for rådgivning om løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte forhandlingskonsulent Lone Rente Hansen eller Jane Ravn.
 
Har du spørgsmål til karriere- og kompetenceudvikling, jobsøgning, kurser og til aktuelle vilkår for ledige, kan du kontakte karriere- og kompetencekonsulent Hanne Jensen samt FTFa.

Når arbejdspladsen flytter
Som udgangspunkt har arbejdsgiver den frie ret til at bestemme, fra hvilken adresse arbejdet skal udføres. Arbejdsgiver kan vælge at flytte enkelte opgaver, flytte hele kontorenheder, flytte en hel styrelse eller måske et helt ministerium.
Hvis en flytning af arbejdspladsen vil medføre væsentlige ændringer i dine vilkår, typisk en væsentlig længere transport, er der tale om en væsentlig stillingsændring, som der gælder særlige regler for.

Væsentlig stillingsændring
Hvornår der er tale om en væsentlig stillingsændring, beror på et individuelt skøn, så kontakt straks sekretariatet i den konkrete sag.
Er der tale om en væsentlig stillingsændring, bliver du i princippet afskediget fra din stilling og derefter tilbudt at indtræde i den samme stilling, men beliggende på en ny adresse.
Du skal varsles med et varsel, der svarer til dit opsigelsesvarsel; det vil sige mellem 3 og 6 måneder afhængigt af, hvor længe du har været ansat.
Inden din arbejdsplads eventuelt bliver flyttet til en ny adresse, skal du høres efter forvaltningslovens regler. Det betyder, at din arbejdsgiver skal sende dig et brev, hvor arbejdsgiveren oplyser om vilkårene for den nye stilling. Du har herefter mulighed for at tilkendegive, hvorvidt du ønsker at takke ja til stillingen det nye sted eller ønsker at sige nej tak.

Nej tak
Hvis du takker nej til at flytte med til den nye adresse, vil du være at betragte som afskediget fra din stilling. Det vil sige, at du fratræder, når dit opsigelsesvarsel udløber, og herefter kan du henvende dig i din A-kasse med de rettigheder, som gælder for medarbejdere, der er blevet opsagt.
Hvis du har været ansat i 12 eller 17 år, vil du desuden være berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på 1 eller 3 måneders løn.

Ja tak
Hvis du derimod ønsker at flytte med til de nye omgivelser, vil du skulle tiltræde dit arbejde det nye sted på den anførte dato.

Flyttegodtgørelse
Ifølge Fællesoverenskomsten mellem CO 10 og Finansministeriet, er du i dette tilfælde omfattet af tjenestemændenes aftale om flyttegodtgørelse .
Ifølge denne aftale kan du dels få nogen godtgørelse for dobbelt husførelse, dels få nogen godtgørelse for selve flytningen og dertil relaterede omkostninger.
Erfaringsmæssigt dækker det ikke alle de udgifter, som følger af en flytning, men det hjælper.
Der skal være årsagssammenhæng mellem forflyttelsen og medarbejderens flytning af bopæl, men der behøver ikke nødvendigvis at være et tidsmæssigt sammenfald mellem forflyttelsen og flytningen.
Det vil bero på en konkret vurdering, som foretages af arbejdsgiveren. Fx vil en medarbejder godt kunne pendle i en periode mellem hjem og det nye arbejdssted for så derefter at beslutte at flytte, hvis det familiemæssigt ikke hænger sammen. Medarbejderen vil så stadig være berettiget til flyttegodtgørelse.
 
Perioden frem til flytningen
Når arbejdspladser flytter, kan der opstå situationer, hvor en medarbejder i opsigelsesperioden bliver nødt til at udføre arbejdsopgaver på den nye adresse. Det gælder også, selv om du ikke har ønsket at flytte med til de nye omgivelser.
I de tilfælde skal du kompetenceres for de merudgifter/gener, der følger af, at arbejdet udføres et nyt sted. Det vil typisk dreje sig om udgifter til transport og medregning af rejsetid som arbejdstid, men det kan også handle om udgifter til børnepasning eller andet.

Tjenestemænd
For de fleste tjenestemænd gælder det, at man er ansat inden for et ministerområde eller en styrelse. I de tilfælde skal man som ansat kunne tåle en hel del i forbindelse med en forflyttelse, før en selvvalgt afskedigelse kan komme på tale. Tjenestemanden har med andre ord en større forpligtelse til at følge jobbet, end der gælder for overenskomstansatte.

Aftalen om flyttegodtgørelse gælder også for tjenestemænd.

 Download

Bedre balance (pjece)

FTFa - Arbejdet flytter

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk