Opsigelse

​Du kan blive sagt op af din arbejdsgiver, eller du kan selv sige op. Hvis du bliver opsagt, kan opsigelsen enten begrundes i dine forhold eller i arbejdsgiverens.

​En opsigelse skal være sagligt begrundet enten i arbejdsgiverens forhold (fx omstrukturering) eller i dine egne forhold (fx manglende kvalifikationer eller samarbejdsproblemer).

Opsiges du pga. dine egne forhold forudsættes normalt, at der er givet en advarsel. En advarsel skal angive, hvilke forhold, der ikke kan accepteres, og hvorledes du skal rette op på problemet.


 

Opsigelsesvarsel
Opsigelsesvarslet for funktionærer er afhængig af ansættelsesforholdets længde:

AnsættelsestidOpsigelsesvarsel
Under 6 mdr. 1 md. (inden udgang 5. md.)
 6 mdr. – 3 år  3 mdr. (inden udgang 2 år og 9 md.)
 3 år – 6 år  4 mdr. (inden  udgang 5 år og 8 md.)
 6 år - 9 år 5 mdr. (inden udgang 8 år og 7 md.)
 9 år - 6 mdr. (inden udgang 8 år og 7 md.)

 

Prøvetid
Der kan aftales prøvetid. Prøvetiden kan maks. gælde 3 måneder. Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel er 14 dage i prøvetiden. Opsigelsesvarslet skal kunne indeholdes i prøvetiden, hvilke betyder, at arbejdsgiver i givet fald skal opsige din inden udgangen af 2 måneder og 2 uger.

Du kan i prøvetiden sige op fra dag til dag, hvis andet ikke er aftalt.

120-dags-reglen
Hvis du er privat ansat, kan det i din overenskomst eller kontrakt være aftalt, at du kan opsiges med en måneds varsel, hvis du har været syg i 120 dage inden for de seneste 12 måneder.

Det forudsættes, at du er syg på opsigelsestidspunktet, og at opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage.

På offentlige arbejdspladser gælder  ingen regel om 120 dages sygefravær.


 

Arbejdsgivers opsigelse
Arbejdsgiverens opsigelse skal være skriftlig. I henhold til Funktionærloven er der dog ikke tale om et gyldighedskrav, men et bevisbyrdekrav.

Opsigelsen skal tillige være saglig.

For at du kan vurdere om opsigelsen er saglig, skal du have en begrundelse for opsigelsen.

Som ansat i stat, kommune eller region har du krav på at blive hørt om afskedigelsen, inden denne effektueres.

I henhold til Funktionærloven kan du, hvis du på opsigelsestidspunktet har været ansat i mindst et år i tilfælde af usaglig opsigelse, få en økonomisk godtgørelse.

Godtgørelsen fastsættes skønsmæssigt og afhænger af ansættelsesforholdets varighed, din alder samt forholdene omkring opsigelsen i øvrigt.

Du skal kvittere for modtagelsen af opsigelsen, men behøver ikke at erklære dig enig i indholdet.
Har du bemærkninger til opsigelsen, er det vigtigt at fremkomme med disse.

Et godt råd er at tage en bisidder med til det møde, hvor din arbejdsgiver ønsker at tale med dig om dit ansættelsesforhold.

Kontakt altid DSL i forbindelse med en opsigelse.

Eksempler på egne forhold, der kan begrunde en opsigelse:
Du kommer for sent, går for tidligt, videregiver fortrolige oplysninger til uvedkommende, er beruset i arbejdstiden, forulemper kolleger, kunder eller klienter (ikke nødvendigvis fysisk) eller undlader at udføre pålagte opgaver. Samarbejdsproblemer kan tillige begrunde en opsigelse.

I henhold til retspraksis indgår følgende bl.a. i vurderingen af, om arbejdsgiver kan dokumentere, at der har været samarbejdsproblemer:

  • At der har været problemer
  • At disse er af væsentlig betydning for arbejdets udførelse
  • At årsagen i det væsentligste kan henføres til dig
  • At arbejdsgiver har påtalt forholdet overfor dig (skriftlig advarsel)
  • At der har været udfoldet rimelige bestræbelser fra arbejdsgivers side på at løse problemet
  • At du har haft en rimelig tidsfrist til at rette op på de/det påtalte forhold

Eksempler på arbejdsgivers forhold, der kan begrunde en opsigelse:

  • Arbejdsmangel i form af faldende ordretilgang
  • Omstrukturering
  • Bortfald af bestemte arbejdsfunktioner


 

Bortvisning
I nogle tilfælde kan en misligholdelse af dit ansættelsesforhold være så groft, at arbejdsgiver kan bortvise dig med øjeblikkelig varsel.


 

Egen opsigelse
Du kan selv sige din stilling om med en måneds varsel. Du kan indgå aftale med arbejdsgiver om forlængelse af opsigelsesvarslet. I givet fald skal arbejdsgiverens opsigelsesvarsel forlænges tilsvarende.

Din opsigelses skal være skriftlig. Kravet om skriftlighed er ikke et gyldighedskrav, men et bevisbyrde krav.

For tjenestemænd gælder specielle regler.


 

Godtgørelse ved fratræden
I henhold til Funktionærloven har du ret til en særlig fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver opsagt efter mindst 12 års ansættelse.

Du har krav på henholdsvis 1 eller 3 måneders løn, hvis du bliver opsagt og på fratrædelsestidspunktet har været ansat i henholdsvis 12 eller 17 år.

Bemærk – der gælder specielle regler for tjenestemænd og åremålsansatte. Endvidere gælder der særlige regler i det offentlige, da de er underlagt reglerne i Forvaltningsloven. 

 Tryghedspuljen

​Tryghedspuljen er til personer, der er afskediget som følge af nedskæringer og den stramme kommunale økonomi.

Der kan søges op til 10.000 kr.

Puljen er til aktiviteter, der kan hjælpe afskedigede videre i arbejdslivet.

Pjece: Tryghedspuljen

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk