Ansættelseskontrakt

​​​​​​Når man har en ansættelse på mere end otte timer gennemsnitligt om ugen og med en varighed på over en måned, skal man have en ansættelseskontrakt.

​Ansættelseskontrakten skal udleveres, inden der er forløbet en måned fra ansættelsesforholdets start, og den skal indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

Hvad skal en ansættelseskontrakt som minimum indeholde:

Som minimum skal du have oplysninger om følgende 10 punkter:

  1. Hvem der er arbejdsgiver, og hvem der er arbejdstager
  2. Arbejdsstedets beliggenhed
  3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af arbejdstagerens titel, rang, stilling og jobkategori
  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om en tidsubestemt ansættelse
  6. Arbejdstagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
  7. Varigheden af den ansattes og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom
  8. Den gældende eller aftalte løn, som arbejdstageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse samt tillæg og andre løndele, der ikke er med heri, fx pensionsbidrag, eventuelt kost og logi samt lønudbetalingsterminer
  9. Den daglige eller ugentlige arbejdstid
  10. Angivelse af den kollektive overenskomst der evt. regulerer forholdet

For punkterne 6 – 9 er en henvisning til fx love, administrative bestemmelser eller overenskomsten tilstrækkelig.

Oplysningerne i punkterne 1 – 4 og 8 – 9 skal fremgå af en ansættelseskontrakt.

Øvrige forhold kan gives i et eller flere dokumenter samtidig med selve ansættelseskontrakten.

Andre væsentlige forhold skal tillige fremgå af ansættelseskontrakten fx krav om gyldigt kørekort, fri bil/firmabil, tjenestebolig, hjemmearbejdsplads, uniform, PC udstyr mv.

Ændringer under ansættelsen
Sker der ændringer i de forhold, som er nævnt i ansættelseskontrakten, skal arbejdsgiveren hurtigst muligt og senest en måned efter, de er trådt i kraft, give den ansatte skriftlig besked herom.

Har arbejdsgiver i ansættelsesbeviset henvist til love, overenskomster eller lignende, vil ændringer i disse dog ikke bevirke, at ansættelseskontrakten skal ændres.

Mangelfuld ansættelseskontrakt
Hvis arbejdsgiveren ikke overholder sin pligt til inden for en måned at udarbejde en ansættelseskontrakt indeholdende væsentlige vilkår, kan den ansatte tilkendes en godtgørelse.


 

Privatansatte

GLS-A
DSL og GLS-A har i fællesskab udarbejdet en standardansættelseskontrakt, som organisationerne anbefaler til brug ved ansættelse af skov-og landskabsingeniører, have- og parkingeniører samt professionsbachelorer i jordbrugsvirksomhed.

Kontrakten er udarbejdet således, at arbejdsgiver og lønmodtager individuelt skal aftale løn- og ansættelsesvilkår. På en række vilkårspunkter skal der træffes et valg, som angives ved at krydse af et af de angivne felter. I visse tilfælde skal det aftalte beskrives nærmere.

Du finder ligeledes en vejledning til standardkontrakten.

Såvel DSL som GLS-A kan kontaktes med henblik på rådgivning om brug af kontrakten.

Hvis kontrakten er korrekt udfyldt og alle væsentlige ansættelsesvilkår beskrevet, er kravene i ansættelsesbevisloven overholdt.

DAG
Standardkontrakt udarbejdet og anbefalet af DSL og DAG
DSL og Danske Anlægsgartnere (DAG) har i fællesskab udarbejdet en standardansættelseskontrakt, som organisationerne anbefaler til brug ved ansættelse af skov- og landskabsingeniører, have- og parkingeniører samt professionsbachelorer i anlægsgartnerier.

Kontrakten er udarbejdet således, at arbejdsgiver og lønmodtager individuelt skal aftale løn- og ansættelsesvilkår. På en række vilkårspunkter skal der træffes et valg, som angives ved at krydse af et af de angivne felter. I visse tilfælde skal det aftalte beskrives nærmere.

Såvel DSL som DAG kan kontaktes med henblik på rådgivning om brug af kontrakten.
Hvis kontrakten er korrekt udfyldt og alle væsentlige ansættelsesvilkår beskrevet, er kravene i ansættelsesbevisloven overholdt.

Standardansættelseskontrakt med noter
DSL har udarbejdet standardkontrakten med noter. Kontrakten indeholder uddybende begrundelser for, hvorfor de forskellige punkter bør fremgå af kontrakten samt tips og argumenter, når du skal forhandle med din kommende/nuværende arbejdsgiver.

Standardansættelseskontrakten med noter findes i dokumentlisten til højre.

Løn og aftaler
Privatkredsen dækker de medlemmer, som er er privat ansat uden for Hedeselskabet eller skovdyrkerforeningerne - fx i private skovbrug, maskinstationer, savværker, træindustri o.a.

Lønnen forhandles som regel individuelt, men du kan få hjælp til din individuelle lønforhandling.

NB - Lederaftalen mellem SALA og Ledernes Hovedorganisation blev opsagt til bortfald i 2005 og er således ikke mere gældende.
Vær opmærksom på, at hvis du har Lederaftalen indskrevet i din kontrakt som et ansættelsesvilkår, gælder vilkårene i Lederaftalen stadigvæk for dig, hvis din arbejdsgiver ikke har opsagt vilkårene overfor dig. Et af de vilkår, som betyder mest for dig, er Lederaftalens § 12, ifølge hvilken du har ret til 3 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse, såfremt du bliver opsagt efter 10 års ansættelse, hvis du er fyldt 50 år på opsigelsestidspunktet og endnu ikke 65 år på fratrædelsestidspunktet.

Privatansatte har aftaler med Nordea Liv & Pension

 

Ansatte i Skovdyrkerforeninger
Standardansættelseskontrakten er udarbejdet af Foreningen af Danske Skov- & Landskabsingeniører og Have- & Parkingeniører til dig, som står overfor dit første eller et nyt ansættelsesforhold. Du kan medbringe den som forslag til din nye arbejdsgiver eller bruge den som input til forhandlingen.

Kontrakten er udarbejdet på baggrund af Lov om arbejdsgivers pligt til at underrette medarbejderen om vilkårene for ansættelsesforholdet og opfylder kravene til en ansættelseskontrakts indhold.

Du finder standardkontrakten (Word- og PDF-format) og vejledningen til denne i dokumentlisten til højre.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk