Klausuler

Klausuler og deres konsekvenser i dit nuværende og næste job.

En klausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Der findes to typer klausuler:
• En kundeklausul forhindrer dig i at betjene din nuværende virksomheds kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser i en bestemt periode.
• En konkurrenceklausul forhindrer dig i at arbejde i virksomheder,  der konkurrere med din nuværende virksomhed eller selv at starte en konkurrerende selvstændig virksomhed.

Når du indgår en aftale om en kunde- eller konkurrenceklausul med din arbejdsgiver, begrænser du dermed dine erhvervsmuligheder både under og efter din ansættelse.

Har du lyst til at komme videre til andet job, kan især konkurrenceklausulen være en hindring for en ny ansættelse såvel i Danmark som i udlandet. Det kan derfor blive svært for dig at finde et nyt job. 

Når du således er ”stavnsbundet” til dit arbejde, kan det medvirke til, at du har sværere ved at forhandle en højere løn.

Derfor er det vigtigt at få begrænset klausulens formulering, så den beskytter lige præcist det, virksomheden har brug for – og ikke mere.

Neden for kan du læse mere om kunde- og konkurrenceklausuler, og hvordan de kan begrænses.

Konkurrenceklausulen handler om den type arbejde, du må udføre efter fratrædelse af din stilling. Du må således ikke påbegynde egen virksomhed, som vil kunne konkurrere med din nuværende arbejdsplads. Du må heller ikke tage ansættelse i en konkurrende virksomhed. En virksomhed betegnes som en konkurrent, når den er i samme branche som arbejdsgiveren - dvs. tilbyder samme ydelser eller produkter.
Konkurrenceklausulen forhindrer derimod ikke, at du kan tage ansættelse hos virksomhedens kunder, blot disse ikke betegnes som konkurrenter.
For at en konkurrenceklausul er gyldig, kræves det, at du ansættes som funktionær i en særlig betroet stilling.

Hvis du opsiges uden selv at have givet rimelig anledning dertil eller fratræder pga.arbejdsgiverens misligholdelse, så tilsidesættes konkurrenceklausulen.

Konkurrenceklausulen gælder det i kontrakten aftalte tidsrum og i det aftalte geografiske område.

Kundeklausulen er en aftale om, at du i en nærmere aftalt periode efter din fratræden ikke må tage ansættelse hos din hidtidige arbejdsgivers forretningsforbindelser eller have erhvervsmæssig kontakt med disse.
Kundeklausulen omfatter også leverandører eller andre af arbejdsgiverens samarbejdspartnere.

Forpligtelsen omfatter kun de kunder mv., som du personligt har haft kontakt til det sidste 1½ år, før du er fratrådt. Hvis arbejdsgiveren vil have klausulen til at omfatte kunder herudover, skal de angives i en skriftlig særskilt liste, der skal være udleveret til dig inden opsigelsen.

Du er bundet af klausulen, uanset om du selv siger op eller opsiges. Der findes særlige regler, hvis din arbejdsgiver har misligholdt din kontrakt groft.
Kundeklausulen gælder det for det i kontrakten aftalte tidsrum.

For begge klausuler gælder, at arbejdsgiveren - under ansættelsen - til enhver tid kan opsige en pålagt klausul med en måneds varsel til udgangen af en måned. Desuden kan Funktionærlovens regler fraviges ved kollektiv overenskomst.

Kompensation for klausuler
For at en kunde- eller konkurrenceklausul er gyldig, skal du modtage kompensation i den periode, klausulen gælder efter fratrædelsen. Både forpligtelsen og kravet om kompensation skal fremgå af en skriftlig kontrakt.
For så vidt angår kompensationen, skal arbejdsgiveren betale dig en kompensation pr. måned på 50 pct. af månedslønnen i den periode, som klausulen løber efter, at du er fratrådt, og udbetales som udgangspunkt løbende hver måned.

Kompensationen beregnes af den samlede månedsløn (inkl. værdi af evt. fri telefon, bil osv.), som du oppebar ved din fratræden.
Hvis du får andet passende arbejde inden for dit faglige område (bred forståelse), kan lønnen for dette arbejde modregnes i klausulkompensationen.

For konkurrenceklausuler er der det særlige, at arbejdsgiveren under alle omstændigheder skal betale kompensation for de første 3 måneder, og denne del af kompensationen skal udbetales som et samlet engangsbeløb ved fratræden (minimumskompensation).

Har du været beskæftiget under 3 måneder hos arbejdsgiveren, kan en klausul ikke gøres gældende hverken som konkurrence- eller kundeklausul, og der skal ikke betales kompensation. Hvis du har været beskæftiget mere end 3 måneder, men højst 6 måneder, kan klausulen højst være gældende i op til 6 måneder efter din fratræden.

Fogedforbud
Fogedretten kan forbyde dig at have beskæftigelse i strid med klausulen. Hvis fogedretten nedlægger et sådant fogedforbud, indebærer det, at du øjeblikkeligt skal fratræde sin stilling.

Ny lov om Ansættelsesklausuler
For kunde- og konkurrenceklausuler indgået efter den 1. januar 2016 gælder den nye lov om ansættelsesklausuler.

I modsætning til tidligere gælder den for alle lønmodtagere, dvs. uanset om den ansatte er funktionær eller ikke funktionær. Direktører er kun blevet omfattet af bestemmelsen om, at en aftale om konkurrenceklausul bortfalder, hvis direktøren opsiges uden at have givet rimelig anledning dertil.

Nye regler for konkurrenceklausuler forudsætter følgende forhold for opfyldt for at være gyldige:

 • Lønmodtageren indtager en helt særlig betroet stilling
 • Det skal skriftlig oplyses, hvilket forhold i lønmodtagerens ansættelse, der nødvendiggør en aftale om en konkurrenceklausul
 • Klausulen gælder først efter 6 måneders ansættelse
 • Konkurrenceklausulen må kun være gældende i max 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet
 • Konkurrenceklausulen gælder kun, hvis det er funktionæren, der opsiger sin stilling, eller hvis funktionæren har givet rimelig anledning til, at arbejdsgiver opsiger
 • Lønmodtageren får kompensation for den periode, hvor konkurrenceklausulen gælder (beskrevet nedenfor) efter lovens regler
 • Skriftligt får udleveret ovennævnte oplysninger, ellers anses hele klausulen for ugyldig

Nye regler for kundeklausuler forudsætter følgende forhold for opfyldt for at være gyldige:

 • Aftalen må kun angå kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før afskedigelsestidspunktet
 • Kundeklausulen gælder uanset hvem der opsiger ansættelsesforholdet
 • Klausulen gælder først efter 6 måneders ansættelse
 • Kundeklausulen må kun være gældende i max 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet
 • Lønmodtageren får kompensation for den periode, kundeklausulen gælder (beskrevet nedenfor) efter lovens regler
 • Skriftligt får udleveret ovennævnte oplysninger
 • Ved lønmodtagerens opsigelse eller arbejdsgiverens afskedigelse skal lønmodtageren have udleveret en af arbejdsgiveren udarbejdet liste over de kunder, som er omfattet jf. første punkt

Nye regler for en kombineret ansættelsesklausul forudsætter følgende forhold for opfyldt for at være gyldige:

 • Klausulen må kun være gældende i max 6 måneder fra fratrædelsestidspunktet
 • Betingelserne for både konkurrenceklausuler og kundeklausuler skal være opfyldt

Kompensation for klausulerne
Kompensation for konkurrence- og kundeklausuler.

Der indføres 4 forskellige typer kompensation afhængig af kunde- eller konkurrenceklausulens varighed og lønmodtagerens evt. påbegyndelse af nyt arbejde i varighedsperioden.

Klausulens varighedKompensationsgradAndet passende arbejde
12 md.60 %Nej
6 md.40 %Nej
12 md.24 %Ja
6 md.16 %Ja

Kompensationen for de første 2 måneder efter fratrædelsen skal udbetales som et engangsbeløb på henholdsvis 60% og 40% af lønnen på fratrædelsestidspunktet, uanset lønmodtageren har påtaget sig andet passende arbejde efter fratrædelsen.  I lønnen indgår alle vederlag som pensionsbidrag og værdi af benefits.

En forudsætning for udbetaling af kompensation er, at lønmodtageren aktivt søger andet passende arbejde. Engangsbeløbet skal dog altid udbetales.

Kompensation for en kombineret ansættelsesklausul

 • Klausulens varighed må højst være 6 måneder
 • Har lønmodtager ikke fundet andet passende arbejde, så vil kompensationen skulle udgøre minimum 60% af lønnen på fratrædelsestidspunktet
 • Finder lønmodtageren andet passende arbejde skal arbejdsgiver stadigvæk betale kompensation, men den nedsættes til 24%
 • Kompensationen for de første 2 måneder udbetales som et engangsbeløb på 60% af lønnen på fratrædelsestidspunktet, uanset lønmodtagere har påtaget sig andet passende arbejde efter fratrædelsen'

Kompensationen skal udbetales på samme måde og på samme tidspunkt som løn.

Lønmodtageren har pligt til at søge andet passende arbejde. Såfremt lønmodtageren ikke overholder tabsbegrænsningspligten, ved aktivt at søge andet arbejde, bortfalder kompensationen.

Arbejdsgiver kan opsige klausulen med 1 måneds varsel. Hvis medarbejderen fratræder mindre end 6 måneder efter klausulen er opsagt, har lønmodtageren krav på engangskompensationen.

Jobklausuler
En jobklausul er en, ofte gensidig, aftale indgået mellem to eller flere virksomheder om ikke at ansætte hinandens medarbejdere.
Aftalen kan også være indgået mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, hvorefter medarbejderen i en periode efter fratrædelsen ikke må ansætte eller medvirke til ansættelse af tidligere kolleger.
Reglerne for jobklausuler finder du i Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler
Ifølge loven er en jobklausul kun gyldig, hvis du og din arbejdsgiver har indgået en skriftlig aftale herom. I aftalen skal stå, hvorledes dine jobmuligheder begrænses af jobklausulen, og om din ret til kompensation.

Hvor lang tid gælder den?
Der er ingen begrænsninger i loven, men i samme omfang, som det anbefales at tidsbegrænse kunde- og konkurrenceklausuler, gælder det tilsvarende for jobklausuler. Du bør altid forsøge at undgå en jobklausul, men er det ikke muligt, så er 6 måneder efter din fratræden rimeligt og burde være en tilstrækkelig beskyttelse af din arbejdsgivers interesser.

Der skal stå i din ansættelseskontrakt, hvor lang tid klausulen gælder.
Hvis din nuværende arbejdsgiver ønsker at aftale en jobklasul med dig, anses det for en væsentlig stillingsændring, som skal varsles med dit opsigelsesvarsel. Det vil sige, at din arbejdsgiver siger dig op og tilbyder dig en ny ansættelse på den betingelse, at du underskriver jobklausulen.
Hvis du accepterer at underskrive jobklausulen, bør du samtidig genforhandle dine ansættelsesvilkår, således at du kompenseres for at blive begrænset i dine jobmuligheder.

Kompensation
I den periode efter fratrædelsen, hvor jobklausulen er gældende, er din arbejdsgiver forpligtet til at betale dig minimum 50 pct. af din løn på fratrædelsestidspunktet. Du bør prøve at få en aftale om, at i stedet for 50 pct. af din løn, betaler din arbejdsgiver 75 eller 100 pct. afhængigt af, hvor mange virksomheder jobklausulen gælder for.

Hvis du får et andet passende arbejde i den periode, jobklausulen gælder, kan din tidligere arbejdsgiver fratrække lønnen fra din nye arbejdsgiver i kompensationen, hvilket oftest vil medføre, at du reelt ingen kompensation får. Ved passende arbejde forstås arbejde inden for det faglige område, du er uddannet inden for eller har beskæftiget dig med.

Modtager du kompensation for en konkurrence- eller kundeklausul, vil du ikke være berettiget til kompensation for jobklausulen, da du ikke kan modtage kompensation for flere klausuler på samme tid.

Opsigelse
Du er bundet af klausulen, uanset om du selv siger op, eller din arbejdsgiver siger dig op.

Hvis du hæver ansættelsen på grund af din arbejdsgivers misligholdelse (fx hvis du ikke får løn), kan jobklausulen bortfalde ud fra almindelige kontraktretlige principper, hvorefter du så heller ikke har ret til kompensation.

Har du været ansat i mindre end tre måneder ved fratrædelsen, er du ikke bundet af klausulen.

Hvis din ansættelse har varet i mere end tre måneder, men højst 6 måneder ved fratrædelsen, kan du kun være bundet af jobklausulen i højst seks måneder, efter at du er holdt op, uanset der er aftalt en længere periode ifølge din ansættelseskontrakt.

Arbejdsgivers ophævelse af jobklausulen
Din arbejdsgiver kan opsige jobklausulen med en måneds varsel til udløbet af en måned. Opsigelsen kan både ske under ansættelsen og i forbindelse med, at din arbejdsgiver opsiger ansættelsesforholdet.

Opsiges jobklausulen, er du ikke bundet af den og har ikke ret til kompensation.

Det vil sige, at når din arbejdsgiver kan opsige klausulen med en måneds varsel, begrænses dine jobmuligheder under ansættelsen, uden at du kompenseres for det efterfølgende. Derfor er det vigtigt, at du ved jobklausulens indgåelse forhandler højere løn eller andre gode som kompensation.
Det anbefales, at du kontakter sekretariatet, inden du underskriver en klausul.

Lov om jobklausuler ophæves pr. 1. januar 2016
Ifølge den nye lov om ansættelsesklausuler kan en arbejdsgiver ikke længere indgå aftaler om jobklausuler efter den 1. januar 2016. Allerede indgåede aftaler om jobklausuler kan opretholdes indtil deres ophør, dog ikke længere end til juli 2020.

Undtagelse
Der er dog indføjet en undtagelse, hvorefter en virksomhed i forbindelse med forhandlinger om en virksomhedsoverdragelse kan indgå aftaler med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse lønmodtagerens mulighed for at opnå ansættelse i en anden virksomhed. Det gælder kun for lønmodtagere, som har været beskæftiget i mere end 3 måneder hos virksomheden.

Jobklausulen kan opretholdes i indtil 6 måneder efter indgåelsen.

Lønmodtagere har ingen ret til kompensation.

Uddannelsesklausuler
Disse klausuler er aftaler om, at du har visse forpligtelser i forbindelse med arbejdsgiver betalt uddannelse.
Forpligtelsen går enten ud på, at du skal betale en del af udgifterne til uddannelsen, eller at du skal være ansat i et vist tidsrum efter endt uddannelse, hvor fratræden før tid bevirker, at du skal tilbage en del af de afholdte udgifter til uddannelsen.
Det er vigtigt, at aftalen om en uddannelsesklausul formuleres så smalt og præcist som muligt.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk