Fritstilling

​​Når du er fritstillet, skal du ikke stå til rådighed for arbejdspladsen, men du vil alligevel modtage din løn.

​I forbindelse med en opsigelse har arbejdsgiveren pligt til at betale dig løn i hele din opsigelsesperiode. Tilsvarende har du pligt til at passe dit arbejde i hele opsigelsesperioden. Du kan undgå denne arbejdsforpligtelse, men det kræver, at der indgås en aftale mellem din faglige organisation og din arbejdsgiver om, at du er fritstillet i opsigelsesperioden.

Det er altså ikke noget, du har krav på, men en mulighed hvis begge parter vil være med til det.


Anden beskæftigelse i fritstillingsperioden
Hvis du er fritstillet,  har du ret til løn i de første tre måneder af fritstillingsperioden, uanset om du samtidig arbejder et andet sted (dobbelt løn).

I den del af fritstillingsperioden, der varer ud over de tre måneder, har du krav på løn fra din arbejdsgiver i det omfang, du har lidt et samlet tab i opsigelsesperioden.

Hvis du får arbejde i løbet af fritstillingsperioden, har du kun krav på løn i mere end de tre første måneder af fritstillingen, såfremt de tre måneders løn plus det, du har tjent ved dit nye arbejde, er mindre end lønnen fra den ”gamle” arbejdsgiver i hele opsigelsesperioden, hvis du ikke havde fået nyt arbejde.

Eksempel:
En funktionær tjener kr. 25.000 pr. måned. Vedkommende fritstilles i 4 måneder, men får allerede efter 1 måned nyt arbejde til kr. 20.000 pr. måned.

I fritstillingsperioden er indtjeningen:
3 x 25.000 = 75.000
3 x 20.000 = 60.000
I alt = 135.000

Hvis vedkommende ikke havde fået andet arbejde, ville indkomsten have været: 4 x 25.000 = 100.000 kr.

I eksemplet har vedkommende ikke lidt et samlet tab i fritstillingsperioden og har derfor ikke krav på løn for den 4. måned fra den gamle arbejdsgiver -  til trods for at lønnen i det nye job er mindre, end i det gamle.


Fuld fritstilling
Hvis du skal have lov at arbejde ubegrænset og helt uden modregning i hele fritstillingsperioden, skal det præcist aftales i forbindelse med fritstillingen, at du gerne må have et job ved siden af i den pågældende periode.


Fritstilling og arbejdsløshedsdagpenge
Hvis du tager ansættelser i fritstillingsperioden og modtager dobbelt løn, skal du være opmærksom på arbejdsløshedskassens regler om overskydende timer.
A-kassen går 13 uger tilbage fra første ledighedsdag og optæller, hvor meget du har arbejdet i denne periode. Alle timer ud over 37 om uger skal ”afspadseres”, før der kan udbetales arbejdsløshedsdagpenge.
Så længe du er fritstillet, anses du for at have arbejdet så mange timer om ugen, som der står i din kontrakt, du er ansat til - fx 37 timer. De dage i perioden, hvor du har haft andet arbejde, tæller som fulde arbejdsdage plus det antal timer, du har arbejdet. Har du 37 timers arbejdsuge, og har du arbejdet en dag i fritstillingsperioden, tæller denne dag som 15 timers arbejde. De overskydende timer skal ”afspadseres”, før der kan udbetales dagpenge.
Problemet med de overskydende timer undgås, hvis det nye arbejde varer ved i mindst 3 måneder efter udløbet af fritstillingen.

For mere information kontakt FTFa


Fritstilling og ferie
Under fritstilling betragtes ferie som varslet og afholdt i videst mulig omfang, medmindre man har en aftale om fritstilling, der udtrykkeligt siger, at ferie ikke pålægges i fritstillingsperioden.

Hvis opsigelsesvarslet er længere end 3 måneder, opfattes al ferie som afholdt under fritstillingen. Dette skyldes, at en arbejdsgiver kan pålægge en ansat at holde hovedferien (3 uger) med tre måneders varsel.

Restferien på 2 uger skal varsles med 1 måned. Det betyder, at restferien kun kan holdes, hvis fritstillingsperioden er mere end en måned.
Restferien kan afholdes før hovedferien.

Reglerne om pålæggelse af ferie i fritstillingsperioden gælder også, selv om man tiltræder en ny stilling, mens man er fritstillet og derfor ikke får holdt den pålagte ferie.

Man kan kun pålægges at afholde ferie i en opsigelsesperiode, hvis man har optjent ferien hos den pågældende arbejdsgiver.

Der gælder særlige aftaler for den 6. ferieuge. Disse aftaler finder du i dokumentlisten i højre side.


Fritstilling og afspadsering
Eventuelle timer til afspadsering vil som udgangspunkt blive betragtet som afholdt i fritstillingsperioden, med mindre parterne aftaler, at disse timer skal udbetales.


Fritstilling og loyalitet
Du skal være opmærksom på, at reglerne om en medarbejders loyalitet overfor arbejdsgiveren også gælder i fritstillingsperioden.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk