Arbejdstid

​I Danmark er de overordnede regler om arbejdstid fastsat i lov om implementering af arbejdstidsdirektivet og arbejdsmiljøloven. Er du ansat i henhold til en overenskomst, finder du reglerne i overenskomsterne.

Arbejdstidsdirektivet fastsætter, at den gennemsnitlige arbejdstid ikke må overstige 48 timer over en fire måneders periode.

Der er altså ingen lovbestemte krav om, at arbejdstiden skal være præcis 37 timer.

Hvis du er ansat privat på en kontrakt uden overenskomst, skal du derfor i forbindelse med ansættelsen være meget opmærksom på reglerne om arbejdstid. Du skal især være opmærksom på, hvor vidt arbejdstiden er opgjort inklusiv eller eksklusiv frokost.

Det er arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår arbejdstiden skal placeres. Derfor er det en god ide, at arbejdstidens placering fremgår af ansættelseskontrakten.

Arbejdsmiljøloven fastsætter reglerne om hviletid. Der skal inden for hvert døgn, regnet fra normal arbejdstids begyndelse, være en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer (11-timersreglen). Der skal inden for hver periode på 7 døgn være mindst 1 fridøgn.


 

Kommunalt ansat
Når du er ansat i en kommune, vil du være ansat til 37 timer om ugen. 

Den tid, du bruger på at holde frokost, skal du lægge oveni de 37 timer om ugen.

Hvis du har mere end 7,4 timer om dagen, er der tale om overarbejde.

I en række kommuner er der flekstidsordninger, som betyder, at du selv kan planlægge din arbejdstid.
Hvis du er omfattet af en sådan flekstidsordning, vil arbejdstiden typisk opgøres pr. kvartal.
Du skal være opmærksom på, at der er tale om pålagt/kontrollabelt overarbejde. Hvis du har flekstid, er det derfor vigtigt, at du holder din ledelse orienteret om din arbejdstid.

Overtidstillæg udgør 50 pct. for de første 3 timer dagligt og
100 pct. for den 4. og efterfølgende timer dagligt samt arbejde på søn- og helligdage.

Hvis du har overarbejde, kan dette enten afspadseres eller udbetales.

Ansatte til og med løntrin 36
Overtidsbetaling beregnes som 1/1924 af grundløn, funktionstillæg og kvalifikationstillæg med et tillæg på 50 pct.

Ansatte løntrin 37 og 38
Hvis du har overarbejde, beregnes dette ud fra den fast årsløn på trin 36.

Ansatte på trin 39 eller tilsvarende og højere er ikke omfattet af overtidsbetaling. For denne gruppe gælder reglerne for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid.

Merarbejde til tjenestemænd uden højeste arbejdstid
For at kunne få godtgørelse for merarbejde skal ledelsen have godkendt, at der er tale om merarbejde. Det vil være lidt forskelligt, hvordan det håndteres i den enkelte kommune.
Det er vigtigt, at du sørger for at tilrettelægge dit arbejde, så der ikke opstår merarbejde - og hvis det er nødvendigt at arbejde mere end de 37 timer om ugen, skal du have en accept af din leder, for at det kan godkendes som merarbejde.


 

Privatansat
Danmark har ingen generel lov, som fastsætter den ugentlige arbejdstid. Arbejdstiden fastsættes i ansættelseskontrakten, som enten hviler på en overenskomst/lokalaftale eller er en individuel aftale.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for skov- og landskabsingeniører ansat i det private  varierer meget.

Nogle har en veldefineret arbejdstid – typisk 37 timer ugentligt, medens andre skal bruge den tid, det tager at løse arbejdsopgaverne.

Den sidste variation indeholder en naturlig risiko for, at arbejdstiden stiger og ikke holdes på et acceptabelt niveau.

DSL anbefaler derfor, at omfanget og placeringen af arbejdstiden fremgår af ansættelseskontrakten.

Arbejdstiden for privatansatte, der ikke er omfattet af en overenskomst, reguleres af ansættelseskontrakten, lokale aftaler og arbejdstidsdirektivet.

Arbejdstidsdirektivet bestemmer, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke må overskrive 48 timer over en periode på 4 måneder.

Arbejdsmiljøloven begrænser arbejdsgiverens ret til frit at tilrettelægge arbejdstiden.

Du har således ret til en sammenhængende hvileperiode på 11 timer i døgnet, ligesom du har ret til et ugentligt fridøgn i hver syv døgns periode.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk