Advarsel

​Hvis en arbejdsgiver sagligt kan begrunde, at der er tale om alvorlige problemer med hensyn til den måde, en medarbejder udfører sit arbejde på, kan arbejdsgiveren give en advarsel.

​En advarsel er en streg i sandet. Den indskærper, at en bestemt adfærd, handling eller andet ikke vil blive accepteret. Hvis ikke anvisningerne følges, kan det få konsekvenser for ansættelsesforholdet.

En advarsel kan enten være mundtlig eller skriftlig, men da arbejdsgiveren i en eventuel efterfølgende afskedigelsessag har bevisbyrden for, at der tidligere er givet en advarsel samt for advarslens indhold, vil mundtlige advarsler i praksis kunne  give bevismæssige problemer.


Advarslens indhold
En advarsel er et ledelsesinstrument, hvis formål det er at løse de problemer, der måtte være, så en afskedigelse kan undgås. En advarsel er i princippet ikke en ”straf”, men en konstruktiv indsats fra ledelsen. Hvis en advarsel skal fungere, så forudsætter det:

  •  At den præcist angiver, hvilke forhold din chef er utilfreds med. Det kan eksempelvis være, at du ikke møder til tiden, at du ikke overholder deadlines. 
  • At der står, hvordan du kan rette op på problemerne, samt hvilke konsekvenser det vil få, hvis du ikke gør det. 
  • At den er tidsbegrænset.

Hvis der i advarslen blot står, at du ikke må "udvise generel negativ adfærd", så er den så vag, at du ikke har mulighed for at vide, hvordan du kan gøre noget ved det.

En manglende eller ufuldstændig advarsel kan betyde, at en eventuel efterfølgende afskedigelse vil kunne blive anset for usaglig.

Ligeledes skal du være opmærksom på, at en advarsel kan forældes. Hvor lang tid, der går, før en advarsel er forældet og dermed mister sin virkning, afhænger af den konkrete forseelse. En advarsel givet på baggrund af en alvorlig forseelse, vil have virkning i længere tid, end en advarsel givet for en mindre forseelse.


Vær opmærksom på

  • At det kan vær en god ide, at tage en bisidder med til samtalen. Gerne din tillidsrepræsentant, men ellers en kollega, et familiemedlem eller en bekendt.
  • At det er arbejdsgiveren, der bestemmer. Du bør derfor tage ledelsens oplevelse til efterretning og søge at forbedre din indsats på de angivne punkter. Uagtet at du ikke er enig i det, ledelsen fremfører.
  • At det skal være klart for dig, hvad det er, du skal ændre for at kunne forbedre din indsats.
  • At dine egne bemærkninger også fremgår af referatet.
  • At fremføre hvad du mangler for at kunne forbedre situationen.
  • At der skal aftales en dato for, hvornår advarslen bortfalder.
  • At kontakte DSLs sekretariat.

Vidste du at...

DSL har udarbejdet tre profilpjecer om medlemmernes kvalifikationer og arbejdsområder.

 Find pjecerne

​Vidste d​​u at ...

du som studerende og medlem af DSL får en lang række fordele. Fx en studieforsikring til en god pris.

Find medlemsfordelene

DSLhjemmesidelogo-underside lille.jpg 

Bladet er foreningens medlemsblad. Bladet skal styrke medlemmernes position på arbejdsmarkedet og deres kompetenceudvikling.

Læs seneste udgave

 

DSL

Søg
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
CVR: 4936 6728
Tlf.: +45 33 23 00 45
E-mail: dsl@skovogland.dk